четвъртък, 31 януари 2008 г.

ИГРИ

През 50-те години теорията на игрите е дисциплина, към която проявяват интерес не само математици и икономисти, но и военните. Основите на теорията на игрите са положени в издадената през 1944 г. в Принстън монография "Теория на игрите и икономическото поведение" на американските математици Джон фон Нойман и Оскар Маргенщерн (първият има унгарски произход, а вторият - австрийски). И двамата са работили в Принстънския университтет. Затова е разбираемо и увлечението на Наш още от студентските му години. Теорията на игрите е математическа дисциплина, която изучава математическите модели за вземане на оптимални решения в условията на конфликти. Наличието на конфликти означава, че имаме множество М1 от участници, наречени коалиции на действието, множество М2 от техни стратегии, множество М3 от ситуации, множество М4 от коалиции на интересите и множество М5 от отношения. Системата { М1 , М2 , М3 , М4 , М5 } се нарича игра, а елементите на М1 и М4 - играчи. В теорията на игрите се изяснява понятието решение и съществуването на оптимално решение.
Дисертацията на Наш - "Некооперативни игри" не е голяма по обем - всичко 27 машинописни страници. Но тя съдържа няколко важни постижения, две от които са:

1. Въвеждане на понятието некооперативии игри. В теорията на игрите преди Наш такова понятие няма - играчите могат да извършват принудителни съглашения, изцяло да се обвързват с определени стратегии. Това липсва при некооперативните игри.
2. Въвеждане на понятието равновесна точка или равновесие, наричано днес равновесие на Наш. Нека в играта всеки играч има множество от стратегии и множество от съответни функции на възнагражденията. Стратегиите са в равновесие (играта има равновесна точка на Наш), когато стратегиите на кой да е играч максимизират неговата платежна функция, ако стратегиите на останалите играчи са фиксирани. Наш извежда редица свойства на равновесието и доказва, че всяка игра с краен брой играчи и непрекъсната платежна функция, притежава поне една равновесна точка. За да стане по-ясно ще приведем съдържанието на една от работите на Наш: "Проста игра на покер с три лица", съвместна с друг математик, публикувана в Годишника на Принстънския университет по математика 1950 г. Разглежда се постановка, при която на всеки играч се раздава по една карта от колода, съдържаща карти от два вида - високи и ниски, и всичките 8 случая са равно възможни. Предварително е направен облог а и е фиксиран размерът b на залаганията. При допълнителни ограничения авторите доказват, че при а game theory. За разлика от физиката и химията ,които имат ясно разграничени области за проучване ,теорията на игрите е добре приложима на много места. От всекидневните социални взаимоотношения и спорта до бизнеса и икономиката,политиката ,правото, дипломацията и войната.Някои биолози дори намират връзка между теорията на игрите и теорията за еволюцията на Дарвин в борбата за оцеляване. Теорията на игрите започва с работата на Джон фон Нойман през 20-те години и кулминира в съвместната му книга с Оскар Маргенщерн издадена през 1944г. Те обаче изучават тъй наречените “игри, чиято сума е нула”, където участват само двама играчи с напълно противоположни интереси(например спортни игри или игри подобни на шах).Този вид игри е важен за икономиката, особено ,ако двама души се опитват доброволно да сключат сделка. Наш обаче се занимава с по нормалния и вероятен случай т.е. когато имаме смесица от интереси и различен брой играчи.
“Равновесието на Наш” в една от горе описаните игри се достига, когато действията на един играч пораждат реакцията на всички други играчи, а техните реакции пък водят отново до неговите встъпителни действия.
Теорията на игрите може грубо да се раздели на две области: “не-кооперативни” (или стратегически) игри и “кооперативни” (или коалиционни) игри (,които впрочем ще разгледаме накрая с примера за затворниците).
В Теорията на игрите , Равновесието на Наш е един вид оптимална стратегия за игра, включваща двама или повече играчи, чрез изходът на която(игра) играчите постигат взаимна полза. Ако за една игра има определена серия/група от стратегии и печалба, която никой играч не може да спечели, ако си промени собствената стратегия ,а другите играчи не си променят своите стратегии, тогава дадената серия/група от стратегии и съответната печалба образуват/съставят равновесието на Наш.Една игра може да има (или да достига) много или нито едно равновесие на Наш. Наш доказва това->Ако в игра позволим смесени стратегии (играчите си избират произволно стратегии в съответствие с определените вероятности), тогава всяка игра с n на брой играчи, в която всеки играч може да избира от много ,но ограничен брой стратегии, достига поне едно равновесие на Наш(на смесени стратегии). Ако игра има уникално равновесие на Наш и е изиграна между напълно рационални и разумни играчи ,то играчите ще подберат (несъзнателно) такива стратегии , че да се достигне това равновесие. Общо взето Джон Наш открива начин ,по който може да се предвиди изходът на почти всеки вид стратегическо взаимодействие.
Равновесието на Наш е хубава теория, но дали работи в действителност? И да, и не.Предпоставката за “напълно рационални” играчи е не винаги изпълнена,а и много пъти има липсваща информация. В други случаи пък просто ситуацията е твърде сложна за анализиране.

Нека да дообясним с примери.
(Важно е да се отбележи и фактът ,че при неочаквано вдигане на залозите ,при играчите настъпва голяма промяна в поведението.)
Пр.1: Мария и Ана трябва да си изберат сума между 180 и 300 стотинки. И на двете ще бъде платена по-малката избрана сума(т.е. и двете ще получат стотинки). Едната от двете, която е избрала по-голямата сума, отделно пък ще трябва да плати наказание в размер на Х стотинки на другата. При равенство в избраните суми няма наказание! Така, ако Мария избере 280 ,а Ана избере 300, печалбата на Мария е 280+Х стотинки, а печалбата на Ана е 280-Х стотинки.(Ако Х>280, то Ана няма да получи нищо, а само ще плати.) Ако Ана мисли ,че Мария ще каже 280, тогава Ана ще иска да обяви 279. Но ,ако Мария мисли ,че Ана ще обяви 279, тогава Мария ще иска да каже 278.И т.н. Единствената съвместима двойка от мисли(,така да се каже,) е ,когато и двете вярват, че другата ще каже 180.
Опитите с хора са забележителни. Ако Х=180(или дори по-голямо число), почти 80% от хората избират числото/сумата 180, което пък е предвидено от Наш. Ако Х=5, тогава пък почти 80% избират числото 300.
(Опитите с хора са довели до създаването на поведенческа теория на игрите. В нея се работи с реални хора, а не с онези митични “напълно разумни/рационални” хора ;)

Пр.2: (по-известен като “Затворническата дилема”)
· За двама бъдещи-затворници се знае ,че са виновни.Но полицията няма достатъчно доказателства ,за да осъди и двамата без самопризнание.
· Полицията ги разделя двамата в различни стаи, без каквато и да била връзка помежду им. И двамата трябва да решат какво да правят едновременно .
· Между затворниците няма никакво (или поне дълго) приятелство, никакво доверие и никакви предварителни уговорки.
· Как да се сдобият полицаите със самопризнанията на двамата?(това е въпросът)

· Следните възможности са предоставени на затворниците да избират(поотделно разбира се) -> Ако и двамата се признаят за виновни , то и двамата получават присъди от по 5 години затвор. Ако единият се признае за виновен,а другия –не;тогава този,който си е признал излиза свободен, а другият,който си е замълчал остава в затвора за 20 години. Ако обаче и двамата не си признаят и си замълчат, то тогава и двамата получават само по 1 година затвор.
· Анализът на това, какво може да се случи, ако двамата затворници се държат “рационално”, следвайки своите лични интереси, е прост пример на Теорията на игрите (Game Theory).

През 1994г. Джон Ф. Наш, Джон К. Харсанай и Реинхард Селтън получават заедно нобеловата награда за икономика за техните постижения в теорията на игрите. Теорията на игрите, както отбелязва кралската академия на науките в Швеция, “произхожда от изучаването на игри като покера и шаха”, в които “играчите трябва да мислят стъпки напред и да развиват стратегия, основаваща се на очакванията от контра-действията на другите играчи. Подобни стратегически взаимоотношения се наблюдават и в много икономически ситуации, затова теорията на игрите показва ,че е полезна и в икономическия анализ.”

понеделник, 28 януари 2008 г.

Помогнете ни, за да можем да ПОМОГНЕМ!!!

Български Червен Кръст Шумен осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и неутралност, без да прави разлика по отношение на националност или расова принадлежност, пол, социално положение, религиозни убеждения или политически възгледи. Именно тази наша безпристрастност и неутралност ни позволява да подпомагаме уязвимите хора в трудни ситуации, да бъдем автономни и достъпни за всички.
За да може да изпълнява своята мисия, БЧК Шумен трябва да има подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.
На Български Червен Кръст е възложено да разпределя храни от интервенционните запаси на европейския съюз на социално слаби лица.
Програмата ще се осъществява в продължение на девет месеца от май 2008г до януари 2009г, като през този период се планира да се извършат три раздавания. Предвидено е всеки бенефициент да получи общо до 25 кг продукти /брашно, ориз и захар/.
Областната организация на БЧК Шумен ще получи храните пакетирани, като за брашното се предвиждат опаковки от по 2 кг, а за захарта и ориза от по 1кг.
Списъците на подпомаганите социално слаби лица ще бъдат подадени от „АСП”, като за Шуменска област са предвидени да бъдат подпомогнати 15 692 социално слаби хора.
За целия период на подпомагане 15 692 социално слаби ще получат по 25 кг хранителни продукти състоящи се от брашно, ориз и захар = 392 тона.
Ще бъдат доставени на три транша или минимум по 130 тона на транш.
Български Червен Кръст Шумен се обръща към държавната и общинска власт, към бизнеса, към медиите, към цялата Шуменска общественост за оказване на съдействие, за намиране на складова база където да получава, обработва и транспортира горните интервенционни запаси до бенефициентите.
Това, ще ни позволи да укрепим, запазим и продължим хуманното и благородно дело на нашите бащи и деди.
Очакваме да ни се обадите на: 0889 425 555,
или да ни пишете на: shumen@redcross.bg

събота, 26 януари 2008 г.

Холестерол

Диетичен и кръвен холестерол
Интересен е фактът, че нашите тела всъщност произвеждат цялото количество холестерол, от което се нуждаем. Когато се прави изследване за нивото на холестерола, доктора на практика измерва нивото на циркулиращия холестерол в кръвния ток или с други думи нивото на кръвния холестерол. Около 85% от холестеролът, които циркулира в кръвообращението е произведен в нашия организъм. Останалите 15% идват от външи източници – храната. Диетичният холестерол постъпва в организма чрез приема на месо, пилешки продукти, риба и морска храна, яйца и млечни продукти. Възможно е някои хора да приемат храни, богати на холестерол и все пак да имат ниско ниво на кръвния холестерол и обратното, никoй хора приемат храни с ниско съдържание на холестерол и в същото време имат високи нива на кръвен холестерол. Нивото на кръвния холестерол може да бъде завишено чрез прием на диетичен холестерол, наситени мазнини и транс мастни киселини. Това завишение на холестерола се асоциира с атеросклероза – отлагането на плака, която стеснява или напълно блокира кръвните пътища. Ако коронарните артерии бъдат блокирани, резултатът е сърдечна атака. Освен това ако частици плака от затлачените артерии могат се освободят, могат да достигнат мозъка и да предизвикат удар.

Kакво е LDL и HDL холестерол?
Съществуват два главни типа липопротеини, които работят в противоположната посока. Low-density lipoproteins (LDL) пренасят холестерол от черния дроб до останалата част от тялото. Когато нивото на LDL холестерол е прекалено високо, холестерола се отлага по стените на кръвоносните съдове. Това е причинтата LDL холестерола да се нарича "лош" холестерол. High-density lipoproteins (HDL) пренасят холестерола обратно от кръвния ток към черния дроб, където холестерола се преработва и бива елиминиран от тялото. HDL намалава вероятността кръвен холестерол да бъде отложен по стените на кръвоносните съдове. Това е причината HDL холестерола да се нарича "добър" холестерол. На кратко казано колкото по-висок е LDL и по-нисък HDL, толкова по-голяма е опастността от атеросклероза и сърдечно заболяване.

За възрастни от 20 г. и нагоре се препоръчват следните оптимални нива: Общ холестерол по-малко от 200 милиграма на децилитър (мг/дл)
HDL холестерол нива по-високи от 40 мг/дл
LDL холестерол нива по-ниски от 100 мг/дл

Връзката холестерол – сърдечни болести
Прекалено много холестерол в кръвта може да доведе до преблеми. През 1960-те и 70-те години учените откриха връзка между високите нива на кръвния холестерол и сърдечните заболявания. Холестеролните отлагания, наричани плаки, се натрупват по стените на артериите и забавят скоростта на кръвния ток. Този процес на стесняване наричан атеросклероза обикновенно се получава в артерии, които хранят сърдечния мускул (коронарни артерии). Когато една или повече секции от сърдечния мускул не получават достатъчно кръв, респективно кислород и хранителни вещества резултатът е болка в гърдите, известна под името ангина. В допълнение плака може да се освободи от стената на кръвоносня съд и да предизвика запушване, което да доведе до сърдечна атака, удар и дори внезапна смърт. За щастие отлагането на холестерол може да бъде забавено, спряно дори и обратимо.

Холестерол в диетата
Хората си набавят холестерол по два основни начина: Тялото – главно черният дроб – произвежда вариращи количества, обикновенно около 1000 мг. на ден. Храната също съдържа холестерол. Храна от животински източници – предимно жълтъци, червено месо, пилешки продукти, морска храна и пълномаслени млечни продукти съдържа големи кличества холестерол. Храна от растителен произход (плодове, зеленчуци, зърнени храни, ядки и семена) не съдържа холестерол. Съвременния мъж приема около 360 мг. холестерол на ден; съвременната жена около 220 – 260 мг. на ден. Това много ли е? Американската Сърдечна Асоциация препоръчва средния дневен холестерол да не превишава 300 мг. Очевидно хора с високи нива на кръвен холестерол би трябвало да приемат по-малко. Обикновенно тялото произвежда цялото количество холестерол, от който има нужда, така че приема му с храната не е необходим. Наситените мастни киселини (Saturated fatty acids) и Trans fatty acids са главната причина за високите нива на кръвния холестерол. От тук следва, че чрез поддържане на приема на наситени мазнини нисък, приема на холестерол може значително да се намали, тъй като храните, богати на наситени мазнини по правило съдържат високи нива на холестерол.

Как физическата активност взаимодейства с холестерола?
Физическата активност увеличава нивата на HDL холестерола при някои хора. Също така помага за регулирането на телесното тегло, диабета и високото кръвно налягане. Аеробната физическа активност (енергично ходене, бягане, плуване) подобрява качеството на сърдечния мускул и увеличава белодробня капацитет. С други думи физическата активност е главен фактор срещу сърдечните заболявания. Дори и средноинтензивни активности, ако са изпълнявани на дневна основа, намаляват риска от сърдечно заболяване. Типични примери са ходене за удоволствие, градинарство, домакинство, танцуване както и упражнения, изпълнявани в домашна обстановка.

Рискови фактори
Съществува голям брой от фактори, които повлияват нивата на холестерола. Те влкючват: диета, възраст, тегло, пол, генетича предпоставка, болести и начин на живот. Диета

Два са факторите, асоциирани с увеличаване на нивата на кръвен холестерол:
Приемане на храни с високо съдържание на наситени мазнини, дори и самите мазнини да не съдържат холестерол (това включва храни с високи нива на хидрогенизирани растителни масла (маргарини), както и палмово, и кокосово масло).
Приемането на храни с високо съдържание на холестерол (групата на тези храни е посочена по-горе). Още веднъж, важно е да се запомни, че само храните от животински произход съдържат холестерол.

Възраст
Кръвните нива на холестерол се повишават с повишаването на възрастта – фактори, които докторите взимат под внимание когато взимат решение за вариантите за лечение при пациенти с по-високи нива на кръвен холестерол.

Тегло
Хората с наднормено тегло обикновенно имат по-високи нива на кръвен холстерол. Също така нивата на HDL при тях да по-ниски. Областта, в която е съсредоточено излишното тегло също играе роля при нивата на холестерола. По-висок е риска, ако това излишно тегло е съсредоточено в района на корема и не толкова, ако е съсредоточено в района на седалището и краката.

Пол
Мъжете обикновенно имат по-високи нива на LDL И по-ниски нива на HDL за разлика от жените особенно преди 50 годишна възраст. След 50-тата година, когато жените навлизат в техните постменструални години, се счита, че намалените нива на естроген предизвикват повишаване на нивото на LDL холестерола.

Генетична предпоставка
Някои хора са генетично предразположени към повишени нива на холестерол. Множество незначителни дефекти може да води към повишена продукция на LDL холестерол или намален капацитет за елиминирането му. Тази тенденция към високи нива на холестерол често се предава от родителите на техните деца.

Болести
Някои болести като диабет например могат да намалят нивата на HDL холестерола, увеличат триглицеридите и по този начин ускоряват развитието на атеросклероза. Някои медикаменти, използвани за намаляване на кръвното налягане могат да увеличат нивата на LDL и триглицеридите и да намалят нивата на HDL.

Начин на живот
Високите нива на стрес и пушенето са фактори, които могат да повлияят негативно нивата на холестерола. От друга страна, редовна физическа активност може да увеличи нивата на HDL и намали нивата на LDL.

Какво можем да направим?
1. Спираме пушенето. Най-големият враг на HDL са цигарите. Статистически пушенето е съпроводено от ниски стойности на добрия холестерол, а спирането му води до увеличаването на HDL с 15 процента. Такова увеличение не може да се постигне с нито едно лекарство. При жените увеличението е по-значително, отколкото при мъжете.
Стремим се да намалим теглото си и да го поддържаме във физиологично правилни, но ниски стойности. Наднорменото тегло автоматично понижава HDL.
2. Упражняваме се физически, ако е възможно всекидневно, но не по-малко от 5 пъти в седмицата. Доказано е, че най-доброто упражнение за HDL е аеробното. Правим това, което ни доставя най-голямо удоволствие – ходим бързо, но не по-малко от 35 минути на ден, тичаме, танцуваме. Не е неодходимо да посещаваме скъпи нощни клубове, достатъчно е да се запишем в кварталното училище по танци. Ако имате любим спорт – плуване, тенис, футбол, баскетбол, практикувайте го!
3. Спазваме здравословен режим на хранене. Това означава спазване на средиземноморската диета, съчетана с нискокалоричен режим. Средиземноморската диета се харакреризира с повишена консумация на въглехидрати и витамини, умерена консумация на протеини и ниска на мазнини. Всекидневното ни меню се състои от спагети, варива, плодове, зеленчуци, ядки, мляко, рядко риба и още по-рядко пилешко или телешко месо.
4. Ядем често риба. Вместо каквото и да е друго месо, предпочитаме рибата. Важното е да е прясна и не мазна. Диетолозите определят като мазна риба единствено сьомгата.
Ако се нуждаем от допълнително мазнина, използваме само зехтин и то в ограничени количества. Олиото, маслото и дори маргарина са табу.
5. Не пием много алкохол. Диетолозите съветват, че максималната седмична доза алкохол е 10 чаши вино. Доказано е, че хората, които редовно консумират алкохол в умерени граници, имат високи стойности на добрия холестерол.

вторник, 22 януари 2008 г.

ПАРАЛЕЛНО МИСЛЕНЕ

Методът на шестте мислещи шапки е удобен начин за провеждане на т. нар. паралелно мислене. Паралелното мислене е мислене в група, което позволява произвеждането на решения по творчески и безконфликтен начин.

· Паралелното мислене не е спор. Участниците не започват от предварително избрани позиции. За разлика от стандартните дебати, където целта е изчистване на мненията и позициите и стремеж към някаква "истина", при паралелното мислене всички участници тръгват свободни от предубеждения, или се освобождават от тях по време на обсъжданията. Обсъждането не е сблъсък на две или повече позиции, а съвместно начертаване на карта на проблемите, алтернативите и решенията, въз основа на която се постига крайният резултат.
· Различните шапки включват различен тип мислене. Шестте шапки символизират шест основни типа мислене, които прилагаме при вземането на решения. Използването на шапките отделно и последователно ни позволява да отграничим, опростим и концентрираме процеса на мислене. Вместо да е длъжен да държи сметка едновременно за чувствата, логиката, информацията, очакванията и творчеството, мислещият може да борави с тях поотделно – по-ефективно и изчистено.
· Играта с шапките създава ясни правила и гъвкава творческа атмосфера на обсъжданията.
· Всяка шапка предполага игра с роля. Главно ограничение при мисленето е самозащитата на "аз"-а. Сменянето на дефинираните роли ни позволява да казваме неща, които иначе биха изложили на риск нашето "аз".


Шапките
1. Бяла шапка
<бяла като хартията>
Факти и цифри, данни и информация – налични и необходими
Стриктност, яснота, неутралност
Основни характеристики на бялото мислене:
· Отбелязва противоположните гледища когато има конфликт на информацията
· Преценява точността и уместността на информацията
· Отделя фактите от интерпретациите, извлича информацията от мненията
· Отбелязва какво трябва да се предприеме, за да се премахнат неясноти
· Констатира нечии чужди чувства
· Формулира точната и нужна информация

Въпроси за Бялата шапка:
Каква информация имаме по въпроса?
Каква информация бихме искали да получим допълнително?
От каква информация се нуждаем?
Как ще получим липсващата информация?
Това факт ли е или мнение?
Кой от тези факти има отношение към нашето обсъждане?

Самостоятелно използване на Бялата шапка:
Преценяване на нова ситуация – в нови условия, направи бяло усилие да събереш възможно най-пълна информация.
Повлияване на решения – когато избираме алтернатива или взимаме решение, приложи бяло мислене, за да гарантираш, че цялата налична информация се взима предвид и че решението съответства на реалните обстоятелства.
Охлаждане на нереалистични гледища – когато мисленето тръгне по спирала на все по-нереалистични мнения, неадекватни на действителността
Предпланиране – бяло мислене преди всяко планиране, за да може планирането да вземе предвид какво е налично и какво е възможно
Разрешаване на несъгласия – бяло мислене за изглаждане на противоречия и разрешаване на различия в мненията; понякога чрез допълнително информиране
Преговаряне – при отправянето или приемането на предложения при преговори – проверка на наличната информация и актуалното състояние

2. Червена шапка
<огън>
Чувства, емоции, интуиция
Чувствата влияят силно при вземането на решения. Ако това не бъде признато и те не бъдат експлицирани, те ще влияят скрито и ще се смесват с мисленето на другите шапки.
Чувствата влияят в три основни момента:
Като предварителен фон на обсъжданията;
При стартиране на чувства след стимул (дразнение) по време на процеса;
При преценка на решенията след мисленето и обсъждането.
Противоположно на Бялата шапка.

Основни характеристики на червеното мислене:
· Извежда на преден план и легитимира ирационалното – чувствата и емоциите – за да не влияят скрито върху мисленето
· Въвежда вътрешното чувство е процеса на достигане на решения
· Кратко и експресивно
· Пълна свобода да се изразят чувства, инстинкти, интуиция
· Не изисква обосноваване на причини за чувствата
· Може да се използва при вземането на решение
· Може да се използва след вземането на решение
· Има две големи групи усещания – чувства и емоции и сложни преценки –интуиция, предчувствие, усет, вкус, естетически предпочитания

Въпроси за Червената шапка:
· Какви са чувствата ми в момента?
· Какво ми подсказва интуицията?
· Как реагирам със стомаха си на това?

Самостоятелно използване на Червената шапка:
Разчитане на групата – както при противоречиви, така и при утвърдени идеи, хората си съставят отношение по въпроса. С малко червено мислене може да се разбере кой къде се намира по въпроса.
Изследване на скрити емоции – когато мисленето относно една идея съдържа негативизъм или ентусиазъм, които очевидно не са подкрепени от използваната логика, е добре да се използва червено мислене за да се установят скритите емоции.
Определяне на стойността и конфликтните зони – с червеното мислене се набелязват областите на силни пристрастия и противоречия. В тях трябва да се внимава при обсъжданията и при вземането на решение.
Гласуване за решение – след като се вземе решение, червеното мислене може да се използва, за да се види дали хората са доволни от него. Обикновено решенията в крайна сметка са емоционални и с червено мислене емоциите ще се впрегнат за полезен резултат.
Когато е трудно да се вземе решение поради балансирани алтернативи или недостатъчна информация, трябва да се разчита на интуицията и усета. Съзнателното използване на Червената шапка ще произведе решение.
Прогнозиране на приемливостта на идея – когато трябва да се предположи как една идея ще се разбере или възприеме, е необходимо червено мислене – това не може да се установи с логически предположения.

3. Черна шапка
<роба на съдия>
Предпазливост, логически негативното, песимизъм, критичност.
Основни характеристики на черното мислене:
· Мисленето на Черната шапка не е спор – то е обективен опит да се нанесат върху картата негативните елементи
· Това е логически негативното, обосновано негативното
· Може да посочва и грешките в мисленето
· Може да оспорва факти и данни
· Може да оценява (негативно) идеята с оглед на миналото, за да се види доколко тя съответства на това, което е известно.
· Може да направи (негативна) проекция на идеята в бъдещето, за да се открият възможните засечки и провали - умозрително негативно
· Опасност от прекомерна употреба
· Посочва трудностите, заплахите и слабостите
· Обяснява защо нещо няма да стане
· Трябва да дава логическа обосновка на резервираността
· Силен инструмент за оценка след Жълтата шапка
· Очертава път на усъвършенстване и решаване на проблема пред Зелената шапка

Въпроси за Черната шапка:
· Какви могат да бъдат възможните проблеми?
· Какви могат да бъдат трудностите?
· Какви са моментите на опасност?
· Какви са рисковете?

Самостоятелно използване на Черната шапка:
Избягване на грешки – преди някое предложение да се приведе в действие, то трябва да бъде подложено на преглед от Черната шапка. По-добре да се избягват грешките, отколкото да се търси изход от тях.
Оценка на промените – когато има промени в обстоятелствата, черното мислене се намесва: Какви са рисковете? Какви са опасностите?
Проверка за приложимост – когато една идея изглежда привлекателна, е необходима предпазливостта на Черната шапка. Ако е налице една наистина креативна идея, трябва да се проверят ползите от нея. Понякога блясъкът измества приложимостта.
Преговаряне – при преговори, когато предложенията изглеждат твърде атрактивни.

4. Жълта шапка
<слънце, светлина>
Оптимизъм, логически позитивното, ползи и осъществимост.
Противоположна на Черната шапка.
Основни характеристики на жълтото мислене:
· Изисква съзнателно усилие, по-малко естествено е от черното
· Логическа обосновка
· Добре взаимодейства с черното – силен оценяващ инструмент
· Усилва креативните идеи и новите посоки
· Търси положителните страни - силните страни, възможностите
· Концентрация върху ползите
· Откриване на потенциални ползи
· Конструктивно мислене, реализация на идеите
· Действеност, реализация
· Изследователски и предприемачески дух
· Генериране на предложения
· Изграждане на предложенията
· Алтернативни подходи
· Оптимизъм, умозрително положително за бъдещето
· Благоприятни възможности
· Предложения и препоръки
· Конструктивно и творческо, ефективност и промяна (нови идеи) – взаимодействие със Зелената шапка

Въпроси за Жълтата шапка:
· Какви са ползите?
· Какви са позитивите?
· Какви са ценните неща?
· Каква интересна и полезна концепция има в тази идея?
· Как можем да накараме това да заработи?

Самостоятелно използване на Жълтата шапка:
Изследване на нова идея – когато е предложена нова идея, има нужда от усилие на жълтото мислене, за да се разкрият достойнствата на идеята. Ако такива се открият, тя вече би се разглеждала по-сериозно. При нова идея това е добрата реакция (вместо традиционната Черна шапка)
Оценяване на идея – когато идея се подлага на оценка, по-добре първо да се използва Жълтата шапка
Преодоляване на негативизъм – когато има нагласа за негативност, предложенията се отхвърлят поради липса на подкрепящ глас. Преди това да се е случило, опитайте жълто мислене
Справяне с големи промени – при големи вътрешни и външни промени винаги е добре те да се изследват с жълто мислене, за да се открият благоприятните възможности. Може ли проблемът да стане възможност (probortunity). Комбинирайте зелено и жълто мислене.
Проверка за пропусната полезност – когато всички са убедени, че една идея е лоша, усилие на Жълтата шапка може да открие ползи, които не са били очевидни.

5. Зелена шапка
<растеж>
Креативност, нови идеи, нови пътища, промяна
Основни характеристики на зеленото мислене:
· Подпомага търсенето на нови идеи и алтернативи
· Търси начини да поправи недостатъците в съществуващите идеи
· Създава микроклимат на креативност
· Осигурява време за съзнателно творческо усилие
· Балансира естествената склонност към черно мислене
· Не е нужна обосновка
· Използва латерално мислене
· Използва провокация и задвижване
· Използва движение вместо преценка
· Преценка: "Как тази идея съответства на това, което знам? Как съответства на установените модели на собствения ми опит?"
· Движение: Идеята се използва заради нейната моторна стойност, моторен ефект
· Извличане на движението от идеята
· Търси алтернативи докрай – отвъд познатото, очевидното и задоволителното
· Оформяне и адаптиране на идеите – според изисквания на ситуацията и на хората
· Всеки е креативен

Въпроси за Зелената шапка:
· Има ли други начини да направим това?
· Какво друго можем да предприемем?
· Какви възможности има тук?
· Какво ще ни помогне при този проблем?

Самостоятелно използване на Зелената шапка:
Провокиране на спокойствието – когато всичко върви твърде гладко и плановете са ясни, изглежда няма нужда от алтернативи. Тогава може да е полезно зелено мислене. Направете пауза и помислете – има ли други начини да свършите това?
Търсене на подобрения – използвайте Зелената шапка когато се опитвате да усъвършенствате начина, по който нещата се правят в момента. Може ли това да се направи по друг начин? По по-добър начин?
Натиск за повече алтернативи и свежи концепции – освен набелязаните алтернативи, има ли други? Когато определена област се посочи като нуждаеща се от свежо мислене, идва зеленото мислене.
Разплитане – използвайте Зелената шапка когато има нужда от промяна във възприемането на нещата. Може ли на това да се погледне по друг начин? Когато мисленето зацикли или започне да тъпче на едно място, Зелената шапка може да отвори нови посоки за мислене.

6. Синя шапка
<небе>
Поглед отгоре, управление на процеса на мислене, диригент
Основни характеристики на синьото мислене:
· Роля на фасилитатор
· Програмира обсъждането – твърди и гъвкави програми
· Задава цел, формулира проблема
· Концентрира и разконцентрира обсъждането
· Задава въпроси
· Поставя на задачи за мислене
· Коментира
· Подава заявки за мисленето (шапката), което е нужно
· Следи за правилата и времето
· Прави обобщения и заключения, отчет

Въпроси за Синята шапка:
· Какъв е нашият дневен ред?
· Каква е следващата ни стъпка?
· Каква шапка да ползваме сега?
· Как можем да обобщим дискусията до момента?
· Какво е нашето решение?

Самостоятелно използване на Синята шапка:
Осигуряване на структура при дебатиране – когато дискусията се е превърнала в спор или стандартен дебат, Синята шапка възстановява изследователската процедура
Изследване на обект – Синята шапка предлага структура за изследване
Поддържане на курса – мисленето понякога започва да се носи от една точка към друга, защото мислещите се надяват вдъхновението да даде отговора. Дисциплината на Синята шапка може да върне фокуса на групата.
Изискване на резултат – когато решение, заключение или резултат са много необходими, Синята шапка призовава останалите участници
Поставяне на времеви рамки – внимателно планиране на обсъжданията за продуктивен дневен ред.

Последователно използване на шапките
Фиксирана структура – структурата на обсъждането може да е фиксирана от самото начало като план за дискусия, и всяка шапка получава ход за определено време. Това е стандартна процедура.
Гъвкава структура – структурата може да е гъвкава – тоест фиксираната структура да предполага определени моменти, в които да се прави избор между определени шапки, въз основа на развитието до момента.
Развиваща се структура – при нея няма предварителен план. Всяка шапка се използва ad hoc. Обикновено водещият прави избора мжду шапките. Подходяща структура при сложни и продължителни мисловни сесии.
Стандартна структура
Начало
1. Синя шапка: "Как ще третираме въпроса?"
2. Червена шапка: "Какво отношение имаме към проблема?"
3. Бяла шапка: "Каква информация имаме по въпроса?"
4. Жълта шапка: "Какви са предимствата на идеята/добрите страни и възможностите?"
Неподходящи: Черна и Зелена

Среда
5. Зелена шапка: "Какви са алтернативите?"
6. Жълта шапка: "Да видим полезността."
7. Черна шапка: "Какви са недостатъците?"
8. Бяла шапка: "Как това отговаря на нашите данни?"

Край
9. Синя шапка: "Да обобщим..."
10. Черна шапка: "Това може ли да се направи?"
11. Зелена шапка: "Какви неща можем да направим с тази идея?"
12. Червена шапка: "Харесва ли ни идеята?"
13. Червена шапка: "Как се чувстваме?"

Типови структури
"Решаване на проблем"
1. Синя: Дефиниране на проблема
2. Бяла: Налична информация
3. Зелена: Генериране на възможни решения
4. Жълта: Проверка на осъществимостта на вариантите
5. Черна: Оценка на слабостите на всеки вариант
6. Бяла: Съпоставка на решенията с информацията
7. Синя: Избор на решение и следваща стъпка

"Изследване"
1. Синя: Дефиниране на областта за изследване
2. Бяла: Проверка на наличната информация
3. Зелена: Генериране на хипотези
4. Бяла: По-дълбоко изследване на хипотезите
5. Синя: Обобщаване

"Творческо усилие"
1. Синя: Изясняване на творческата задача и нужди
2. Бяла: Преглед на информацията по въпроса
3. Зелена: Генериране на идеи
4. Жълта: Предимства на всяка идея
5. Черна: Недостатъци на идеите
6. Зелена: Премахване на недостатъците
7. Червена: Отношение към идеята
8. Синя: Обобщение

"Решение"
1. Синя: Дефиниране какво трябва да се реши
2. Зелена: Генериране и преглед на алтернативи
3. Бяла: Оценка на известното за ситуацията
4. Жълта: Оценка на пригодността на алтернативите
5. Черна: Оценка на липсата на пригодност на алтернативите
6. Червена: Вземане на решение
7. Черна: Оценка на решението
8. Синя: Обобщение и планиране на следващите стъпки

Време и процедури
Нормално е да се дават по 3-4 минути за всяка шапка освен червената (до 30 секунди). При необходимост може да се дава повече време на бялата, жълтата или зелената шапка. Краят на всяко изказване е отворен – т.е., шапката говори, докато свърши мисълта си.
Шапките могат да се използват от всички, на сесии по цветове или в свободно обсъждане, когато всеки избира шапка в момента на изказването си.
Прекъсвания не се правят, освен от синята шапка.

неделя, 20 януари 2008 г.

Пушенето...

Проучванията показват, че най-популярните причини хората да посягат към цигарите са:
- навикът
- за да намалят напрежението
- за да поддържат компанията
- за да се отпуснат
- за да се отвлекат от неприятни мисли
- за да прекъснат за малко работата си
- защото всички наоколо пушат
- за да изглеждат по-възрастни
- харесва им мириса на тютюн
- за удоволствие
Оказва се, че вкусът на цигарата и полученото от нея удоволствие са на последно място сред причините, каращи хората да пушат.
Въпреки това статистиката не отчита намаляване в броя на пушачите по света.
Наблюдават се две противоположни тенденции – увеличаване на тютюнопушенето в развиващите се страни като Индия, Пакистан, Източна Европа, бившия Съветски съюз и намаляването му в развитите държави – САЩ, Канада, Австралия. България е на трето място в Европа по брой на пушачите, сочи статистиката на „Евробарометър” за 2006 г. Според изследването 36% от българите са повдластни на порока. Пред нас са само Гърция и Кипър.

Цигареният дим – букет от отрови
Никотинът, съдържащ се в тютюна, е упойващо средство, което предизвиква силно привикване. Той въздейства на централната нервна система, като първоначалното психологическо желание да пушиш бързо преминава във физическа зависимост. Хората пушат, за да поддържат необходимостта си от никотин и в същото време вдишват стотици канцерогенни вещества. Цигареният дим уврежда почти всеки орган в тялото. Експертите твърдят, че всяка цигара отнема по 7 минути от живота на пушача. 65 на сто от смъртните случаи, причинени от никотина, са от исхемична болест на сърцето, белодробен рак и хронични заболявания на белите дробове. Останалите проценти си поделят ракът на гърлото, на хранопровода, стомаха, панкреаса, на пикочния мехур и гърдата. В добавка – пушенето е рисков фактор за появата на левкемия, катаракта, пародонтоза и много други. Изследванията доказват, че рисковете за пасивните пушачи са същите, както при активните.

Пушачите се нуждаят от помощ
При отказване от цигарите се развива синдромът на абстиненция. Тя започва със силно желание да пушиш, но често преминава в безпокойство и в по-лека или по-тежка депресия. Могат да се появят и невъзможност за концентрация, раздразнителност, отпадналост, главоболие и храносмилателни разстройства. Тези прояви се влошават през първата седмица и намаляват след около месец, но много пушачи се връщат към навика си, когато симптомите на абстиненцията достигнат връхната си точка. Наддаването на килограми също е една от причините за неуспешно отказване от вредния навик. „Няма нищо по-лесно от това да се откажеш да пушиш. Аз съм го правил поне 30 пъти” – е казал Марк Твен. Но не само гениалният писател, а и почти всеки пушач е правил неколкократни опити да се справи с порока. При преодоляване на зависимостта се прилагат същите принципи както при лечение на хронични заболявания – постоянно активно въздействие върху пушача. Той се нуждае от помощ и трябва да бъде убеден да мобилизира волята и разума си. Ефикасни са и терапиите със средства, имитиращи действието на никотина – дъвки, аерозоли, хапчета, пластири. Психотерапията, дихателната гимнастика, самовнушението и акупунктурата също могат да елиминират зависимостта.

При твърдо взето решение, непременно ще успеете
По целия свят днес се води истинска война срещу тютюнопушенето. Цигарата не бива да се приема като част от нормалния стил на поведение. Никой вече не се съмнява в огромната вреда от този навик. Ако искаме да се погрижим за здравето си, най-добре е изобщо да не посягаме към цигарите, за да не станем подвластни на насила създадената потребност.

Релаксирай!

Релаксацията е метод за въздействие върху мускулния тонус, като целта е да се премахне повишеното нервно-психическо напрежение и да се уравновеси емоционалното състояние. Същността й се крие в рязкото свиване на определена група мускули с последващо продължително и колкото е възможно по-пълно отпускане. В момента на свиването кръвта от мускулите навлиза в системата на вътрешното кръвообращение. След спадане на напрежението тя интензивно нахлува в мускулната тъкан. При това се получава своеобразна гимнастика на нервните центрове на вегетативната нервна система.
Пълната релаксация не е само отпускане на мускулите, а и освобождаване на съзнанието. Тя изисква то да се освободи от всичко неприятно и потискащо, организмът да се изплъзне от диктата на кората на главния мозък. Важно е да повярвате, че собственият ви организъм е най-добрият майстор, който може да ремонтира вашето тяло и дух.

Занимавайки се с релаксиращи упражнения, вие трябва да свалите тесните дрехи, часовника и очилата, помещението да е добре проветрено, без ярка светлина или шум. Позата на кочияша е най-подходяща при релаксация - сядате на стол, поставяте коленете под ъгъл 45 градуса, опирате лактите на бедрата, отпускате главата и всички мускули. Всичко трябва да бъде просто, естествено и устойчиво. Представете си, че някаква тежест бавно се спуска по тялото ви и отива в земята, усетете ръцете, краката и челюстите си много тежки и топли. Съзнанието си съсредоточете към нещо приятно и отвлечено. Дишайте дълбоко и равномерно. Сеансът на релаксацията се състои в напрягане на всяка група мускули в продължение на 7-10 секунди с последващо отпускане в продължение на 15-20 минути.

Необходимо е да помните, че релаксацията е навик, изискващ постоянни, последователни и постепенни тренировки без бързане и излишно форсиране. Колкото по-дълбока е релаксацията,толкова по-пълноценен е отдихът и толкова по-малко влиянието на стреса и пренапрежението.

Луна и хранене

Доказано е, че фазите на Луната влияят върху биологичния ритъм на организма. Диетолозите умело използваха тази зависимост и сътвориха сензационна лунна диета, с нейна помощ може да стопите до 8 кг за един лунен цикъл, без да се подлагате на стрес и мъчения.
Във всяка една от фазите на луната трябва да се храните добре, но само с определен вид продукти, които отговарят на биологичните нужди на организма в този период.
Новата лунна диета има три фази, съобразени с фазите на Луната, през март подготвителната фаза започва от 19 март - новолуние, и продължава до 2 април- пълнолуние. През това време трябва да подготвите организма си за отслабване със специални питиета, които стопяват мазнините.
От 3 април Луната започва да намалява и под нейно влияние за организма започва фазата на същинското слабеене. През тези две седмици храненото трябва да е много добре балансирано.
В третата фаза, след новолунието, 16 април, Луната започва да расте, а за организма започва фазата на бавното и плавно отслабване. Така само след един месец вие ще тежите с 8 кг по-малко.

Подготвителна фаза
Сигурно ви се е случвало по пълнолуние да се търкаляте нервно в леглото, без да можете да заспите. Или да ви мъчи неутолим глад за нещо сладко по новолуние. Всеки от нас е изпитвал на собствен гръб влиянието на нощното небесно светило. От неговото разположение на небосклона зависи нашето настроение, желанието ни за секс. Луната направлява и апетита ни. И женският менструален цикъл се повтаря периодично средно на 29 дена и отговаря на един лунен цикъл. Ето защо няма нищо неестествено в това, че много жени малко преди пълнолуние напълняват. Когато обаче Луната започне да намалява, излишните килограми изчезват почти от само себе си. Тази зависимост между Луната и теглото навела диетолозите на мисълта, че могат да я използват целенасочено при разработка на нови диети.
За да използвате нейното чудодейно свойство да стопява килограми, започнете подготовката по новолуние -19 март. Докато Луната се напълни, хранете се така, както сте свикнали. Единственото, което трябва да правите, е вечер преди лягане да си приготвите един специален коктейл.
Разбийте с миксера сок от лимон с кисело мляко или портокал с прясно мляко. Към киселото мляко можете да добавите ситно нарязана краставица и подправки по вкус. Тайната на този коктейл е в съчетанието на белтъчини и киселината, която се съдържа в сока от цитрусовите плодове, То разгражда през нощта мазнините в организма и го подготвя за активно отслабване.


Фаза на слабеене
Тя започва в деня след пълнолунието, на 3 април. Организмът вече е подготвен за интензивно сваляне на килограми под влиянието на намаляващата Луна.
През следващите две седмици вашето дневно меню трябва да съдържа не повече от 1000 калории и да е съставено от продукти, които стимулират обмяната на веществата и пречистват организма от токсини и ненужни вещества.
Закуската е най-важното ядене. То трябва да зареди организма с необходимата за деня енергия и да не съдържа повече от 250 калории.
Наблегнете на черен или пълнозърнест хляб, нискомаслена извара или маргарин, яйца и пресни зеленчуци. Обедът може да съдържа около 350 калории. Подберете си ястия, основната съставка на които са ориз, картофи или спагети. Въглехидратите прочистват организма от токсини и му помагат да стопи излишните килограми. За вечеря са достатъчни 300 калории. Направете си една голяма салата от пресни зеленчуци с царевица, слънчогледови семки или твърдо сварени яйца. Ако не засити апетита ви, на следващата вечер прибавете колбас - шунка или филе, или си направете богат сандвич с малко масло.

Фаза на бавното и постепенно отслабване
След новолунието на 16 април организмът е биологически настроен да продължава да отслабва, но вече плавно и постепенно. Растящата Луна възбужда апетит за витамини и минерални вещества, които спомагат за разграждането на мазнините и превръщането им в енергия. В този период организмът преработва пълноценно храната и извлича от нея оптимално необходимите му хранителни вещества. Дневното ви меню вече може да включва 1200 калории и да съдържа предимно протеини, които разкрасяват и придават свеж вид на кожата, и биовещества, които поддържат добрия тонус на тялото.
Закуската съдържа 300 калории и набляга на житните и зърнени храни. Обедът е около 400 калории и трябва да включва протеини и минерали. Ще си ги набавите чрез пилешко месо, риба или яйца. За вечеря са ви нужни най-вече витамини и минерали и 400 калории. Можете да си позволите един голям, богат сандвич дори от бял хляб, но с много зеленчуци.

По време на цялата диета:
Пийте много течности.
Организмът се нуждае най-малко от 2 л на ден. За предпочитане е минерална вода или билков чай с лимонов сок. Ако той трябва да бъде подсладен, предпочитайте захарин.
Хранете се безсолно.
Готварската сол свързва водата в организма и така затруднява процеса на прочистване. Постарайте се едно от храненията да е топло.
Ако ходите на работа, за предпочитане е това да е вечерята.
Гладът между храненията залъгвайте с плодове, зеленчуци или чаша бульон.

Разделно хранене

Основоположник на учението за разделното хранене е съветският учен академик И. П. Павлов. Той и колегите му установили, че на всеки вид храна се отделят различни по качество и количество храносмилателни сокове.

По-точно, различните класове вещества - белтъци, въглехидрати и мазнини - се храносмилат на различни участъци от храносмилателния тракт. Основавайки се на трудовете на Павлов, Хърбърт Шелтън съставил основните правила за съчетаване на продуктите:
Никога не яжте въглехидратна и кисела храна заедно.
Хляб, картофи, грах, банани, фурми и други въглехидратни продукти не бива да се ядат с лимон, портокал, грейпфрут, ананас, домати и прочие кисели плодове.
Не яжте кисели плодове с белтъчини.
Портокали, лимони, домати, ананаси, вишни, кисели сливи, кисели ябълки не бива да се ядат с месо, орехи, яйца.
Не яжте пъпеш с каквато и да била друга храна.
Диня, меден, мускусен и прочие видове пъпеши винаги трябва да се ядат отделно.
Не яжте мазнини с белтъчини.
Краве масло, сметана, растително масло не следва да се ядат с месо, яйца, сирене, орехи и др.белтъчини. Мазнината потиска действието на стомашните жлези и задържа отделянето на стомашните сокове при консумация на месо, яйца, орехи.
Никога не яжте концентрирани белтъчини с концентрирани въглехидрати в един прием на храна.
Това означава: да не се ядат орехи, месо, яйца, сирене и друга белтъчна храна заедно с хляб, зърнени храни, сладкиши, пасти, сладки плодове. В един прием трябва да се ядат яйца, риба, мляко, сирене, в друг -хляб, каши, юфка.
Никога не яжте два концентрирани белтъка в един прием на храна.
Два белтъка от различен вид и различен състав изискват различни храносмилателни сокове и различните им концентрации. Тези сокове се отделят в стомаха не по едно и също време.
Не яжте нишесте със захар в един прием на храна.
Желета, конфитюри, захарен петмез, сиропи с хляб или в един прием с каши от грис или от овесени ядки, картофи; захар със зърнени храни - всичко това предизвиква ферментиране, а след това и отравяне на организма.
Яжте само едно концентрирано нишесте в един прием на храна.
Ако два вида нишесте (картофи с хляб) се употребяват един прием, то единият от тях ще бъде усвоен, а другият ще остане непокътнат в стомаха, като тежест, няма да премине в червата, ще за-държа усвояването на другата храна, ще предизвиква ферментирането й, повишаване киселинността на стомашния сок, оригвания и т. н.
Млякото е най-добре да се консумира отделно или да не се употребява въобще.
Пълномасленото мляко известно време възпрепятства отделянето на стомашния сок. Млякото се усвоява не в стомаха, а в дванадесетопръстника. Затова на присъствието

Кафе


Кафето е най-широко използваният психосоматичен стимулатор в света. Идеята, че системната му употреба носи вреди и рискове, едва ли ще Ви изненада, но твърдението, че всеки десети от нас търпи част от симптомите на кофеинизъм, трябва сериозно да Ви стресне! Струва си да се замислите, дали част от нервността и невъздържаното поведение може да са следствие на третата чаша кафе - нещо иначе съвсем нормално.
Какво е кофеинът и как влиза в телата ни?
Кофеинът е вещество от групата на ксантиновите алкалоиди. С научно име триметилксантин, кофеинът се среща в зърната на кафето, листата на чая и други растения. Когато е намиран в кафе, той бива наричан кофеин, в чай - тианин, в Гуарана - гуаранин, в Йерба Мате - матеин и т.н.
Кофеинът прониква в тялото посредством напитки като кафето, чая, енергийните и изотоничните напитки, кофеинови бонбони, стимулиращи добавки, някои шоколадови изделия и сладкиши, дори при съзнателен прием на кофеинови таблетки. Лошото е, че рядко ни се отдава да проследим колко точно сме консумирали за ден, а това е изключително важно.
Как действа?
Кофеинът е директен стимулатор на централната нервна система. Известен е най-вече със способността си временно да подтиска сънливостта и да възвръща остротата на будното внимание. Когато навлезе в кръвта през храносмилателната система, той минава през черния дроб, където се метаболизира до три основни метаболита: параксантин (до 84% от погълнатото количество), теобромин (до 12%) и теофилин (до 4%).
Физиологични свойства на кофеиновите деривати
параксантин - стимулира липолизата, процес на разграждане на складираните в мастните клетки мазнини до мастни киселини и глицерол, които постъпват в кръвния поток
теобромин - увеличава обема на кръвоносните съдове и обема на отделяната урина, т.е. действа и като диуретик
теофилин - релаксира гладките мускули на бронхите в белия дроб и така дишането става с една идея по-лесно
Общи доказани полезни ефекти
стимулира производството на епинефрин (адреналин)
увеличава нивата на свободна енергия
премахва ефекта на сънливостта и увеличава бдителността, но без да замества съня
подобрява спортните постижения, в следствие подтискане чувството на умора
подобрява дишането и освобождава дихателните пътища (при астма, бронхити, симптоми на настинки и грип)
стимулира загубата на тегло, по-точно стимулира изгарането на мазнини и отделянето на вода
увеличава ефекта на болкоуспокояващите
увеличава скоростта и обема на метаболизма (в частта на катаболизма преди всичко)
Доказани полезни ефекти при стрес
увеличава способностите на хора в стресови ситуации, да се справят с негативните дразнения
подобрява времето за реакция в ситуации на продължителна липса на сън
подобрява способностите за заучаване в стресова среда
подобрява запаметяването на информация в стресова средаЕфектите в състояние на стрес са тествани преди всичко при употребата на кофеин от спортисти по време на маратони и в наблюдавани обучения на американската армия, в частност корпуса на "тюлените".
Предположения и недоказани твърдения
подобрява функционирането на временната памет при запаметяване на различни видове информация
увеличава способността за скоростно заучаване, без наблюдения върху запазване на знаниятаВсе още има спорове около реалния ефект от приема на кофеин и ползите за ученето. Някои учени, смятат че ефектът е по-скоро негативен за заучаването във времето (постоянната памет).
Преки странични ефекти
след отминаване на действието му, се усеща свръх умора и сънливост
при прием с кафе, чай или газирани напитки води до повишена киселинност на стомаха, а за хора с гастрити или язви това е доста неприятно. Спори се, дали кафето на гладно може да стимулира поява на гастрит.
при свръх чувствителни хора дори в малки дози предизвиква главоболие
Всекидневни рискове от кофеин
При адаптация към въздействията на кофеина се наблюдава спадане на отчетената производителност на труда, във връзка с това настъпва загуба на мотивация, завишена склонност към конфликти, дори параноя. При групи, изложени на същия ефект (например офис среда), свръх консумацията на кофеин в продължително време (3-5 чаши кафе дневно) рязко намалява индивидуалната и груповата производителност на труда и увеличава социалното напрежение в екипа. Същото може да се съотнесе към семейната среда.
Спортни рискове
Изкуственото подтискане на умората с прием на умерени до големи дози кофеин за дълги периоди може да доведе до скрито претрениране. Последното, комбинирано с лекия болкоуспокояващ ефект на кофеина, лесно може да доведе до подценяване на здравния риск по време на тренировки. Всичко свършва с нова контузия. При спортисти, занимаващи се с маратонски дисциплини, големите дози кофеин могат да доведат да скрито обезводняване с всичките животозастрашаващи последствия, които го следват.
Кофеин и дозировка
Агенцията за хранителни стандарти в Обединеното кралство посочва дозата от 300 мг. кофеин за ден за безопасна. Други източници варират в препоръки за безопасна доза между 180 до 450 мг. кофеин за ден. Не се препоръчва консумацията на повече от 1/2 от безопасната дневна доза в рамките на 6-8 часа.
Прием на свръх доза кофеин
Обикновено приемът на 300 до 400 мг. кофеин в рамките на 8 часа може да доведе до предозиране и свръх стимулиране на централната нервна система, наречено кофеиново отравяне. Ето някои от ефектите, които се наблюдават при настъпване на това състояние:
нервна система - безпокойство, безсъние, еуфория
храносмилателна система - болки и гъделичкане в стомаха и червата, диария, учестено уриниране
мускули и кожа - свръх стягане на мускулите при иначе нормални движения, зачервяване на лицето и лицеви тикове
сърдечно съдова система - ускорено сърцебиене
психопатология на поведението - склонност да се извършват много и безмислени битови движения, несръчност, загуба на мисли, ирационалност, конфликтност, мания, депресия, липса на ориентация, липса на задръжки, параноя, поява на илюзии и халюцинации и др.
Адаптиране към кофеина
Изследване, при което на доброволци на средна възраст и в добро здраве са давани 3 дози с 300 мг. кофеин всяка дневно, напълно се адаптирали към приема на му в рамките на 18 дни. Някои от доброволците се адаптирали дори доста по-рано. Това доказва, че ефектите от приема на кофеин намаляват при равномерни ежедневни дози.
Кофеинизъм - кофеин предизвикана тревожност
Приемът на големи дози кофеин за дълги периоди от време (повече от 4 седмици) може да доведе до състоянието кофеинизъм, нещо между лека и засилваща се форма на кофеиново отравяне. Разпознава се по желанието на повлияните да приемат по-големи дози кофеин съдържащи напитки/таблетки.
Вредите от системната употреба на кофеин
Освен кофеиново отравяне и кофеинизъм съществуват две други здравни отклонения, свързани с продължителния прием на кофеин: кофеин предизвиканото безсъние, както и комплекс от не добре проучени, но свързани с кофеиновия прием състояния. Ежедневният прием на неизвестни количества кофеин може да тласне всеки човек към някои от предизвиканите здравни отклонения. Много гастроентеролози, смятат че ежедневния прием на кофеин съдържащи напитки (като концентрирано кафе например) на гладно имат връзка с появата на гастрити и обострянена съществуващи гастрити и язви.
Кои и с какво не бива да приема кофеин
Не се препоръчва консумация на кофеин на кърмачки и жени в напреднала бременност.
Не е желателно смесването на болкоуспокояващи лекарства и големи дози кофеин. Освен, че подсилва ефекта на болкоуспокояващите кофеинът може да доведе до пристрастяване към тях или до невъзможност да се определи адекватна доза упойка в случаи на операции и здравни манипуалции изискващи поставянето й.
Живот със или без кофеин?
Предците ни са живели добре и са работили под стрес без да взимат кофеин. Оказва се, че в следствие на завишена кофеинова чувствителност, някои хора не могат да го приемат в нормални дози. За останалите въпросът да пият или да не пият кафе, като че не стои на дневен ред. В САЩ 90% от зрялото население употребява кофеин.

събота, 19 януари 2008 г.

Be Red Cross Ready

By completing three simple steps, you and your family can be prepared for the unexpected.

Get A Kit
Every family should have at least 3 days worth of supplies on hand in
an easy-to-carry evacuation kit.
Have at least three days of supplies in an easy–to–carry evacuation kit, with additional supplies on hand.

Remember to check your kit and replace the stock every six months.

An easy way to get your kit started is to contact your local Red Cross. If you purchase a
kit or choose to build your own, check that it includes—

Water. Have at least one gallon per person per day.
Food. Pack non-perishable, high-protein items, including energy bars, ready-to-eat soup, peanut butter, etc. Select foods that require no refrigeration, preparation or cooking and little or
no water.
Flashlight. Hand crank and alternative energy options are available. Include extra batteries,
if applicable
First aid kit. Include a first aid reference guide.
Medications. Don’t forget prescription and non-prescription items.
Radio. Include extra batteries or use a hand-crank radio.
Tools. Gather a wrench to turn off gas if necessary, a manual can opener, screwdriver, hammer, pliers, knife, duct tape, plastic sheeting and garbage bags and ties.
Clothing. Provide a change of clothes for everyone, including sturdy shoes and gloves.
Personal items.
Remember copies of importantpapers, including identification cards, insurance
policies, birth certificates, passports, etc.; eyeglasses, contact lenses and solution, and comfort items like toys and books, if pertinent
.
Sanitary supplies. You may need toilet paper, towelettes, feminine supplies, personal hygiene items, bleach, etc.
Money. Have cash. (ATMs and credit cards won’t work if the power is out.)
Contact information. Carry a current list of family phone numbers and e-mail addresses, including someone out of the area who may be easier to reach if local phone lines are
out of service or overloaded.
Pet supplies. For each pet, include food, water, a collar, a leash / cage / carrying case,
litter box or plastic bags, tags, any medications and vaccination information.
Map. Consider marking anevacuation route on it fromyour local area.
Store your disaster supplies in sturdy yet easy-to carry containers, in a place that is easily accessible.
Keep a smaller version of the kit in your vehicle. If you become stranded or are not able to return home, having some items with you will help yoube more comfortable until help arrives
Make a Plan
Talk with your family and come up with a communication and evacuation plan so that everyone knows what to do in the event of an emergency.

Planning ahead will help you have the best possible response to disaster.

Talk. Discuss with your family the disasters that can happen where you live. Establish responsibilities for each member of your household and plan to work together as a team. Designate alternates in case someone is absent. If a family member is in the military, also plan for how you would respond if they are deployed. Include the localmilitary base resources that may be available.
Plan. Choose two places to meet after a disaster:
• Right outside your home, in case of a sudden emergency, such as a fire.
• Outside your neighborhood, in case you cannot return home or are asked to evacuate
your neighborhood.
Learn. Each adult in your household should learn how and when to turn off utilities such as
electricity, water and gas. Ask your local fire department to show you how to use a fire
extinguisher.
Tell everyone in the household where emergency information and supplies are kept. Make copies of the information for everyone to carry with them. Keep the information updated.
Practice evacuating your home twice a year.
Drive your planned evacuation route and plot alternate routes on a map in case main roads
are impassable or gridlocked.
Include your pets. If you must evacuate, take your animals with you. If it is not safe
for you to remain, it is not safe for them.
Support your community plans by volunteering in the community and by giving
blood. More than one million people in the Bulgaria serve theircommunities. They come from all walks of life and backgrounds and are of all ages. Red Cross volunteers help people in emergencies. They connect members of the armed forces stationed overseas
with their families during major family events.These vital community services are made possible
by people like you. Contact your local Red Cross chapter and ask how you can help.
Give blood. Blood is needed in times of emergency, but the ongoing need is also great.
Every two seconds someone in America needs a blood transfusion—cancer patients, accident
victims, premature infants and the list goes on.
Your blood donation means so much to the individuals who need it, and you can help make a
lifesaving difference by giving blood. During times of crisis and every day, each blood
donation has the potential to help save as many as three lives.
Whole blood has a shelf life of only 42 days, so it is so important to be a regular and frequent
donor. It’s important to have an adequate blood supply available at all times.

Be Informed
Learn about what disasters and emergencies could potentially effect you.
Know what may happen and how you can help.

Learn what disasters or emergencies may occur where you live, work and play. These events can vary from those affecting only you and your family, like a home fire or medical emergency, to those affecting your entire community, like an earthquake or flood.
Identify how local authorities will notify you during a disaster and how you will et important information, whether through local radio,TV or weather radio stations or channels.
Learn what you can do to prepare for disasters by contacting your local Red Cross
chapter to ask about first aid and disaster training. Learning simple first aid techniques
can give you the skills and confidence to help when someone in your home, your neighbor-
hood or workplace is injured.
When a major disaster occurs, your community can change in an instant. Loved ones can be
hurt, and emergency response can be delayed. Make sure that at least one member of your
household is trained in first aid
Disaster preparedness presentations will provide more specific information on how
to prepare for disasters in your community. Contact your local Bulgarian Red Cross chapter
for details.
Share what you have learned with your family, household and neighbors and encourage them
to be informed too.

петък, 18 януари 2008 г.

НАШИТЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Женева, 05 октомври 2007г.

Пиша Ви, за да допълня с нова информация един важен елемент на нашата обща Рамка за действие, поставена във „Федерация на бъдещето”. Сферата на действие № 9 описва „стратегия за човешки ресурси за укрепване на базата от доброволци и персонал на Международната федерация”.

Тя призовава Националните дружества да:
„Приложат кохерентен подход към управлението на човешки ресурси, за да привличат, задържат и управляват ефективно персонала и доброволците, както и да приложат ангажимента (пледжа) на МФЧК за разнообразието, толерантността и противопоставянето на дискриминацията.
Продължат да промотират инициативи за споделяне или обмен на персонал и доброволци между НД и със Секретариата, за да градят опит в мрежата на МФЧК”.

Призовава Ръководството да:
„Мобилизира ресурси в подкрепа на нашата работа. Да наблюдава изпълнението на стратегията за човешките ресурси на Федерацията, за да осигури висококачествен и убеден персонал и доброволци на всички нива, които са способни да изпълняват Глобалния план и приоритети на Федерацията”.

Призовава Секретариата да:
„Води и координира кохерентна стратегия за човешките ресурси на Федерацията, вкл. подкрепа на развитието на персонала и доброволците на НД и промотира кохерентен подход с НД, работещи в чужбина, за да набират и обучават висококачествен персонал за международни задачи”.

Тази работа е от критично значение – нашата организация е базирана на мрежа от хора, които помагат на други хора, „мобилизирайки силата на хуманността”.

Като хуманитарна организация, нашите човешки ресурси представляват кръвта на нашата организация и са основополагащи за самия начин, по който работим и за начина по който нашата работа се оценява от всички.

Напредъкът по Стратегията за човешките ресурси: Ръководните принципи

Ние работихме за развиването и изготвянето на нашата стратегия за човешките ресурси с колегите от Стратегическата консултативна група за човешки ресурси (HRSAG). Тази група, включваща и представител на МКЧК бе основана през 2005г.
Оттогава тя работи едновременно по изготвянето на важни стратегически решения за управлението на човешките ресурси и развитието на базовите Принципи за човешките ресурси на Движението, които трябва да са в основата на всичко, което правим при управлението на хората. Последният работен вариант на тези принципи – наречени „Мобилизиране на силата на хуманността” е предоставен по-долу за Ваша информация и за обратна информация от Вас. Бихме искали да дискутираме тези ръководни принципи през Общото събрание за 2007г. за приемането им като ръководни принципи за Федерацията.

Принципи на Човешките ресурси: „Мобилизиране силата на хуманността”

Хората са основният актив на Движението на ЧК/ЧП. Нашият мандат може да се реализира единствено чрез талант, страст и убеденост на нашия персонал и доброволци.

Уникалността на Движението е в нашата способност да изпълняваме задачите си по намаляване на уязвимостта и укрепване на човешкото достойнство посредством усилията на милиони доброволци на ЧК/ЧП, които работят всеки ден, във всяка част на света. Едно от нашите преимущества е нашата способност да мобилизираме бързо, многоброен персонал и доброволци, където и да има нужда от тях, често в трудни и опасни ситуации. В ефективната работа заедно, нашето Движение може да постигне много повече от сумата на своите части.

Това което правим е действително важно за света ... но и начинът, по който го правим е също толкова важен. Най-уязвимите хора на света буквално доверяват живота си на нашия персонал и доброволци. Как набираме и развиваме хората; работната среда, която им предоставяме; начинът, по който те с готовност прегръщат отговорността са основните съставки в реализацията на основните принципи и хуманитарни ценности.

Движението на Червения кръст и Червения полумесец се стреми да бъде успешен чрез хората посредством:

Комбиниране на талант, хуманност и убеденост за резултати”
„Привличане на най-добрите налични доброволци и персонал в Движението чрез подсигуряване на това, нашата репутация, предизвикателствата пред нас, средата в която работим, възнаграждението, предлагането на кариера ни правят „хуманитарна организация за предпочитане” за персонала и доброволците. Ние работим заедно, за да привлечем в Движението талантливи и убедени хора от целия свят и да бъдем сигурни че нашите най-добри хора ще бъдат намерени по местата, където техните умения са най-необходими”.
„Персонален и професионален растеж”
„Стремеж да даваме на хората предизвикателства и възможности, които им помагат да посрещнат техните стремежи в личен и професионален план. Окуражаваме и активно подкрепяме персонала и доброволците, които искат да изграждат кариера в Движението”.
„Живот чрез Принципите ни”
„Предоставяне на среда, в която жените и мъжете от целия свят усещат за лесно да вършат огромна работа, където ненужната бюрокрация не се толерира и където честността и откритостта са уважавани и осигурени и това е обичайна практика.”
„Изпълнение ,,, защото ние оценяваме, измерваме и се учим”
„Поради това, че нашата работа е от жизнено значение, ние сме наясно какво се очаква от личностите и екипите и правим така че всеки да знае как се справят те. Понеже скоростта често е критичен фактор, очакваме хората да бъдат активни и да комбинират поемането на инициатива със солидна преценка. В нашите усилия да станем по-добри в това, което правим, ние окуражаваме нашите хора да се учат сами от техния собствен и от чуждия опит”.

Радвам се да съобщя, че паралелно с работата по изготвянето на тези принципи, които да ръководят нашата стратегия, групата HRSAG работеше заедно със Секретариата за прилагане на няколко практически мерки за промоция и изпълнение на техните идеи. Обратна информация за тези мерки е сумирана по-долу под заглавията на ръководните принципи.

1) Комбиниране на талант, хуманност и убеденост за резултати

Прилагането на този принцип зависи от нашата способност да се позиционираме като „хуманитарна организация за предпочитане за персонала и доброволците”. Ние не само трябва да бъдем атрактивни за широк спектър хора от всимки възрасти, от всички страни и с различна предистория, ние трябва да вземаме правилни решения за подбор и да изпратим най-добрите си хора там, където Движението като цяло има най-голяма нужда от тях.

Ние не само започнахме няколко инициативи ... ние също така завършихме и изпълнихме няколко важни дейности:

- В края сме на изработването на нова и за цялото Движение Въвеждаща програма (базово обучение на персонала на Федерацията при постъпване на длъжност) за целия персонал и доброволци по света. Чрез комбиниране на таланта от няколко НД, Секретариата и МКЧК, новите въвеждащи материали ще бъдат на разположение още тази година за всички от Движението. Възнамеряваме и да направим тези материали достъпни за външни хора, посредством нашите уебсайтове, за да се използват в училищата и от тези, които просто искат да знаят повече за нас. Въвеждащата програма ще бъде уеб-базирана, и ще предоставя на тези, които успешно я завършат със сертификат за знание за Движението.

- Вече изпълнихме портала на Секретариата JobNet за набиране на кадри онлайн. Посредством него нашите свободни позиции са по-видими за повече хора отколкото когато и да било досега. Профилите на кандидатите могат да се сравняват с позициите по електронен начин и можем да съкращаваме списъка на кандидатите по-лесно и по-обективно. От началото на работата си през януари 2006г. бяха регистрирани повече от 11 000 кандидати от повече от 170 страни. Много НД тръгват по същия път и нашата амбиция е да създадем пул – пазар на таланти на ЧК и ЧП.

- Набирането и мотивирането на великите хора иска велико ръководство. Ние въведохме нови и точни форми на набиране за нашите мениджъри, използвайки напреднали техники - центрове за оценка. Всички нови ръководители на Зони бяха набрани чрез тежък и реалистичен процес на набиране на кадри и ще създадем пул от акредитирани ръководни таланти чрез по-нататъшни програми за оценка през тази и следващата година. Секретариатът е един от членовете, заедно с няколко НД които имат подобен подход.

- Работейки заедно, ключови НД произведоха набор на задължителен минимум страндарти за наемане на делегати. През септември по-голямата общност специалисти по човешки ресурси ще разработи начини за да се осигури прилагането на тези стандарти като истински минимум изисквания навсякъде по света.

- Отговорът на бедствия се съдържа в подготовката и координацията. Един от най-належащите приоритети е да се сглоби, част по част, обширен набор от инструменти за подбор, групиране и обучение за ръководителите при бедствия и членовете на екипи. Обучените специалисти трябва да бъдат готови да се включат в екипи навсякъде по света, за да отговарят на нуждите (например екипи за оценка на терен - FACT, екипи за отговор на бедствия - ERU). Секретариатът ще координира това с НД като поддържа обновявани данни за хората с опит в реагирането на бедствия, с описани техните умения, обучения и данни за връзка.

- Привличането, задържането и мотивирането зависят от конкурентното възнаграждение, окуражаващо усилията, насочени към резултати, които са подходящи за характера на нашата организация. В Женева, Секретариатът направи точен преглед на пазара, базиран на възнагражденията и наново въведе систематичен подход за възнаграждаване на постиженията. Имаме подобни планове и за нашите регионални структури в процеса на децентрализация.

Нашите предизвикателства остават в областта на привличането на нови таланти в Движението – и по-специално млади хора, във вземането на по-добри решения за наемане на хора и в работата в по-добро сътрудничество, за да увеличаваме базата от таланти и да я споделяме, така че да имаме най-добрите хора на света в местата, където са най-нужни.

2) Персонален и професионален растеж

Персоналът и доброволците ще стоят в ЧК/ЧП ако се чувстват лично мотивирани от работата си, ако правилно се окуражават и подкрепят в тази работа, ако им се дават предизвикателства и възможности, задоволяващи тяхната амбиция.

- Комбинирано с новата Въвеждаща програма, предназначена за цялото движение, сега сме на последните етапи от изграждането на нов Базов тренировъчен курс за делегати – BTC. Временно наречен IMPACT (Международна готовност на Движението за действие), програмата ще бъде по-директно свързана с мобилизацията, ще гарантира място за повече международни участници, ще оборудва международния персонал по-ефективно за случаите на бедствия, като предоставя специфично и съответстващо обучение на терен веднага след мобилизацията.

- НД, Секретариатът на МФЧК/ЧП и МКЧК комбинират ресурси за постоянно обучение на делегатите от кариерата, за да окуражават процеса на обучение и след BTC. МКЧК и някои национални дружества вече прилагат няколко такива програми. Нови дейности по координацията ще осигурят споделянето на съществуващите материали, както и ще предотвратят започването на нови инициативи, които преповтарят нещата, вече разработени другаде.

- Методите за набиране на персонал, използвани от Центъра за оценка на Секретариата ни предоставят нови и прекрасни впечатления за силните и слабите страни на избрания персонал, както и на тези, които остават в пула за международни управленчески позиции. С помощта на ДФИД (Агенцията за развитие на Британското правителство) използвахме резултатите от първата серия оценки, за да изградим нова програма за международни мениджъри, фокусирана върху основните компетенции като интегритет, лидерство, хора, вземане на решения и преценка, и връзки с Националните дружества. Първите елементи на програмата, насочена към настоящи и потенциални международни мениджъри ще се проведат през октомври и ноември.

- През последната година много усилия бяха насочени за подобряване на използването на съществуващия в Секретариата инструмент, позволяващ на персонала и доброволците да дават и да получават обратна информация, и да намират възможности, свързани с работата – Онлайн преглед на работната оценка (AROnline – уеб базирана платформа за периодична оценка на персонала, подобна на атестация. Базира се на заложените от самия служител задачи при постъпване на работа, преглед на всеки 6 месеца на резултатите от прекия ръководител и обратна връзка от служителя при съгласие или несъгласие с мнението на ръководителя. Крайният вариант на всяка оценка трябва да е постигнат в съгласие между двете страни. Остава валидна и след приключване на работата на конкретната позиция. Достъпна за служителя, прекия ръководителя и за централата в Женева. Може да служи като референция при кандидатстване за нова позиция в системата на МФЧК/ЧП) . Чрез въвеждане на заплащане съобразено с успеваемостта, въз основа на резултатите от оценката, количеството и качеството на предприетите оценки се подобрява. Наша цел е да използваме съдържанието на оценките по-ефективно, за да използваме максимално обучителните ресурси и за разширим наличния архив от информация за оценка на кадрите в Женева и на регионално ниво.

Поставихме начало. Но като Движение все още не сме там, където бихме искали да бъдем – в идентифицирането и развитието на талантите постоянно и навсякъде по света. Възнамеряваме да работим по-сериозно, за да намерим нови ресурси, по-добре да използваме ресурсите, които имаме, като споделяме знание и съоръжения и за да помагаме на хората да определят и изполват ефективно възможностите за развитие.

Живот чрез Принципите ни

ЧК/ЧП трябва да живее чрез принципите си – ние трябва да „извървим казаното”. Персоналът и доброволците на ЧК/ЧП вече вършат страхотна работа. Докато правят това, те не трябва да попадат на бюрократични пречки или несправедливо отношение.

- Делегирането на отговорности в новия децентрализиран Секретариат ще доведе ресурсите и решенията по-близо до тези, на които помагаме. Ние също така трябва да сме сигурни, че поддържаме най-високите стандарти при вземането на решения спрямо управлението на нашите хора и другите ресурси.

- Децентрализацията на персонала по човешки ресурси и вземането на решения ще открият нов и богат източник на местни и регионални таланти в организацията, които не се виждат от Женева. Това ни дава изключителната възможност да укрепим нашите принципи на безпристрастност и противопоставяне на дискриминацията, като осигуряваме добър баланс и разнообразие сред нашия човешки ресурс от персонал и доброволци. Това следва да се отнася до всички аспекти на разнообразие, присъстващи в нашите култури (пол, националност, възрастова група и др.).

- Заедно с регионализацията на ключовите решения по отношение на човешките ресурси, преди новата година ще въведем нови форми на договори и възнаграждение, които улесняват включването на местен и регионален персонал. Новият модел на трудов договор, разработен заедно с група Национални дружества ще бъде представен към края на тази година.

- Нашите Правила за поведение (морален кодекс) подчертават Принципите на ЧК и ЧП. Правилата на Секретариата наскоро бяха преразгледани, за да препотвърдят стандартите, очаквани от персонала и доброволците. Ключова тема, обект на Правилата е въпросът за злоупотребата с власт. В частност имам силно желание да обърна внимание за работата, която трябва да свършим, за да осигурим постигането на нашата цел – „нула сексуална експлоатация и злоупотреба” както в нашата организация, така и при работата с уязвимите общности.

- Правилата са ефективни само ако са добре познати и се уважават. Ще проведем допълнителна инициатива от сесии за запознаване и обучение, за да може новите правила действително да заработят. Заедно с това вървят нови процедури за разобличаване. Скоро ще споделя с Вас този нов документ посредством FedNet, така че можете да го приемете или адаптирате за Вашите организации, ако желаете.

Придвижвайки нашия план за промоция на разнообразието, имаме насреща си реалността, че донорските ресурси идват преимуществено от Севера и Запада и често се харчат в Юга и Изтока. Ако предоставянето на ресурси продължи да включва и изискването да се наемат професионалисти от тесен спектър националности за сметка на местните и регионалните таланти, просто няма да можем да постигнем задачите си.

Изпълнение ,,, защото ние оценяваме, измерваме и се учим

Ученето от нашите собствени и чуждите успехи и неуспехи е критично важно за постоянно подобрение в успеваемостта.

- Горният ангажимент показват нашето намерение да се фокусираме върху подобряване на качествения и количествения принос на AROnline към индивидуалната и организационна оценка и процес на учене.

- Все повече поставяме ударение върху това колко е важно да се свържат поставянето и оценяването на индивидуалните задачи и успеваемостта в стабилна среда на планиране, където индивидуалните проекти задачи са записани, измерени и поуките са взети предвид.

- Докато определянето на индивидуалните задачи остава критичен въпрос, наред с това виждаме нуждата от оформяне на екипи за специфични проектни задачи, които се разформироват, когато същите бъдат постигнати, така че нашият модел на управление да бъде отражение на този динамичен модел на работа.

Имаме още много да свършим в тази сфера като Секретариат и като Движение. За да бъдем ефективни, критично важно е непреклонно да се работи по сферите, където успеваемостта куца, отколкото да решаваме местни проблеми, като ги прехвърляме от място на място в Движението.

В заключение, имаме добър напредък във важната стратегическа сфера на човешките ресурси, но още много остава да се направи.

Молим имайте предвид стъпките и мерките, които разработваме в консултация с HRSAG и ми изпратете Вашите въпроси и обратна информация.

В идващото Общо събрание, ще прегледаме принципите на човешките ресурси, които са разработени като ръководство за всички нас. Мнението ви по отношение на работния вариант на принципите е повече от добре дошло.

Когато използвате тези ръководни принципи, моля също имайте предвид и критично разгледайте човешките ресурси във Вашето собствено Национално дружество и се свържете с нас ако желаете помощ или обратна връзка.

Маркку Нискала

Генерален Секретар, МФЧК/ЧП