петък, 31 март 2017 г.

Демонстрация по ПДП във II ОУ "Д-р Петър Берон"

Доброволците от Младежкия авариен екип към БМЧК Шумен, съвместно  с Ученическия екип по първа помощ от II ОУ"Д-р Петър Берон"  на 30 март 2017г. направиха демонстрация как се третират различни видове наранявания:счупвания,  реанимация, силно кръвотечение,  охлузни рани и ухапвания.

След демонстрацията публиката се постави на мястото на ученическия екип по първа помощ, където  възпитаниците на училището  трябваше  да  реагират при  различни критични ситуации.

 

вторник, 28 март 2017 г.

21 март- Международен ден срещу расовата дискриминация

Доброволците от БМЧК Шумен организираха  акция по повод Международния ден за борба с расовата дискриминация, който се отбелязва на 21 март. Младежите     изразиха своята толерантност и съпричастност, като се въплътиха в различни дискриминирани групи. Кампанията премина под  мотото „Различията ни сближават".  Много граждани на Шумен се присъединиха към  това мероприятие, като оставяха отпечатъци на ръце върху бял чаршаф - символ за подаването на ръка към  различните.

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 24 март 2017г. доброволци от БМЧК Шумен проведоха  обучение в ППМГ „Нанчо Попович"- Шумен на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Младежите  запознаха учениците с историята на болестта, пътищата на предаване на ХИВ- инфекцията, болести предавани по полов път и контрацепция. 

Информирани и независими- дискусия с ученици от ППМГ "Нанчо Попович"

На 20 март 2017г. доброволците от БМЧК Шумен проведоха три обучения  на тема: Зависимости с деветокласници от ППМГ „Нанчо Попович" .  Обучителят Деян Иванов  ги запозна с основните видове наркотици, влиянието им върху организма  и начините  за превенцията на зависимостите. 

Зависимости

В залата на Областната организация на БЧК Шумен на 18 март 2017г. се проведе обучение за доброволци на тема: Зависимости.  Обучителят  Адриан Йорданов  запозна доброволците с различни методи как да  структурират  ефективен тренинг, а  Деян Иванов  разговаря с тях за превенцията на зависимостите, видовете наркотици, начините на пристрастяване и симптомите на разпознаване на  наркозависимия. 

четвъртък, 2 март 2017 г.

ШУМЕНСКАТА ОБЛАСТНА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕТО РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

        На 22.02.2017г. от 14.00 часа се проведе редовната сесия на редовното отчетно изборно събрание на областната червенокръстка организация гр. Шумен. На отчетно изборното присъстваха 39  членове от общо 39, т. е . повече от половината плюс 1  избрани на отчетно-изборните събрания на общинските съвети на БЧК от област Шумен, които съставляват областното общо събрание.             

    Събранието бе открито от председателя на Областната организация Доктор Николай Чобанов. Той представи и приветства гостите на събранието:

1.      Г - н Христо Григоров – Председател на БЧК

2.      Доц. Красимир Гигов –  Генерален директор на БЧК

3.      Живко Жечев – заместник областен управител Шумен

            Председателят предложи и  делегатите единодушно одобриха за председателстващ събранието  -  професор Соня Тончева, доброволец от БЧК Шумен и за протоколчик Ирина Георгиева, специалист Организационно развитие при Областен Съвет на БЧК Шумен.

       Председателстващата професор Соня Тончева предложи и събранието утвърди следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на Областният Съвет на БЧК гр. Шумен за работата на областната организация за 2013-2016 г.

2. Отчет на бюджета за 2016г

2. Отчетен доклад на Областната контролна комисия за 2016г.

3. Избор на председател и заместник председател на ОС на БЧК Шумен

4. Избор на членове на ОС на БЧК Шумен и на ОКК.

5. Избор на делегати за Общо събрание на БЧК.

6. Приемане на насоки за работата на ОС на БЧК Шумен 2017-2020г

7. Приемане ПЛАН за работа на ОбС на БЧК – гр. Шумен през 2017г.

8.  Приемане на бюджета за финансовата  2017 година.

               След представяне на отчета за дейността на Областната организация за 2013-2017г, отчета на бюджета и отчета на Контролната комисия за работата на организацията отношение по тях взеха:  Живко Жечев – заместник областен управител област шумен; г-жа Маргарита Стойкова – председател на сдружение Вдовици и вдовци; г-н Кирил Кирилов – командир МАЕ Шумен; Неждет Мурад - председател на Общински съвет Хитрино и г-н Христо Григоров – председател на БЧК.                  

                След приключване на изказванията Областното общо отчетно изборно събрание на БЧК Шумен  Р  Е  Ш  И :

            Приема отчета за дейността на Областен Съвет на БЧК град Шумен за 2013-2016г. Отчета на бюджета 2016 и Отчетния доклад на Областната контролна комисия за 2016.

          По точка трета след тайно гласуване със 39 гласа ЗА  от общо 39 присъстващи за мандат 2017-2020 бяха избрани председател д-р Николай Чобанов и Александър Недеков – зам.председател.

    По точка четвърта с явно гласуване и с пълно мнозинство за членове на Областният Съвет бяха избрани:

1.      Професор Соня Тончева

2.      Валентин Маринов

3.      Емил Симеонов

4.      Геновева Димитрова

5.      Зюбейде Кьосева

6.      Милко Йоргов

7.      Координатор БМЧК

 

За членове на Областната контролна комисия бяха избрани:

1.      Юлия Димитрова Цветкова

2.      Десислава Топалова

3.      Бейзат Яхя

 

                По точка пета с явно гласуване и с пълно мнозинство за делегати на Общото събрание на БЧК бяха избрани:

          1. д-р Николай Стефанов Чобанов

          2. Александър Николов Недеков

               и за подгласник: професор Соня Колева Тончева

               По точка шеста, седма и осма от дневния ред след тяхното представяне на вниманието на делегатите, областното събрание единодушно чрез гласуване реши:        Приема насоките за работа на Шуменската областна организация за 2017-2020г, плана и бюджета за 2017г.

             Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.