вторник, 29 септември 2015 г.

Един свят - един дом - едно сърце

Днес, 29 септември доброволците от БМЧК Шумен съвместно с РЗИ Шумен чрез различни събития и кампании отбелязват  Денят на сърцето. В центъра на Шумен се раздадоха информационни  материали за сърдечно-съдовите заболявания и здравословния начин на живот. Акцентът на проявите се поставя върху превенцията на жените и децата, които според статистиката са не по-малко застрашени групи от мъжете в напреднала възраст.  Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност у нас.

Тази година Световния ден на сърцето, 29 септември, се отбелязва под мотото „Един свят - един дом - едно сърце".

вторник, 22 септември 2015 г.

Обучение за Националното състезание за екипи от възрастни хора

Неделя, 20 септември, по старата шуменска улица, където всеки ден кипи живот, сега е тихо и пусто. Затворени са занаятчийските магазинчета, няма ги приветливите усмивки и поздрави за началото на зараждащия се ден. Единствено пред сградата на Червения кръст се чуват бодрите гласове на отбора, който ще представя шуменската областна организация на Националното състезание за екипи от възрастни хора. Развълнувани и притеснени, нашите състезателки чакат своя обучител-младо момче, командир на МАЕ, готово да им предаде своите знания  по първа  долекарска помощ.От срещата им си личи, че се познават и са работили заедно по проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права".  Конспектът от въпроси е дълъг, но това не притеснява нашите дами, те много пъти са участвали в състезания, печелили са призови места и сега за тях това  е ново предизвикателство  и сфера за изява. Темите, по които ще се подготвят са първа долекарска помощ, психологична подкрепа, права на възрастните хора и реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Началото е поставено! И както често обичат да се шегуват нашите червенокръстци, дойде времето МАЕ /младежки авариен екип/ да обучава ВАЕ /възрастен авариен екип/. До началото на Националното състезанието – 1 октомври, остават броени дни. Срещите между двата екипа ще продължат и през тази седмица, където ще кипи обмяна на знания, опит и много мъдрост.

неделя, 20 септември 2015 г.

Промоция на хуманитарни ценности- обучение на БМЧК Шумен

На 19 септември 2015г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе обучение за доброволци на тема: Промоция на хуманитарни ценности. Божидара Васкова –обучена на второ ниво по този модул на Лятна академия 2015г. запозна младежите с теоретичната обосновка по темата и с основните принципи на ЧК/ЧП. Дискутираха се  разликите в  културите  като основна причина за стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. Всичко това бе онагледено с презентация  и видео клипове. Работата в екип помогна на  доброволците да разработят свои предстоящи дейности по темата.

събота, 19 септември 2015 г.

Работа на терен- К7

На 19 септември 2015г. младежите от БМЧК Шумен, работещи по Компонент 7 към Министерство на здравеопазването раздадоха в центъра на Шумен презервативи и рекламни материали. При работата на терен доброволците  припомниха на гражданите за опасностите  от сексуално-рисково поведение. 

Национална кампания: Да пазим децата на пътя!

На 18 септември 2015г. доброволците от БМЧК Шумен се включиха  Националната кампания „Да пазим децата на пътя!",  посветена на началото на учебната година.  Младежите раздадоха информационни материали сред своите връстници, с призив  да спазват правилата за движение и бъдат внимателни,  когато пресичат  и играят по улиците.   

Според статистиката всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия, от които над 25 загиват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания за цял живот. Основна вина за това носят възрастните. Най- голяма е групата деца пострадали като пътници предимно в  автомобилите на своите родители. Много подрастващи и младежи стават жертви докато карат своите велосипеди, мотопеди  даже и като водачи на леки автомобили.

Флаери с полезни съвети и с призива: „На  мама и на татко напомни, че искаш да пораснеш ти!"  доброволците раздадоха на  първокласници от училищата в града. 

вторник, 15 септември 2015 г.

ЗАДАНИЕ

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се на ул. Индустриална 23 А /ДИАВЕНА ООД/ в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.
2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:
 
-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;
-       товарен автомобил до 5 т.;
 
Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.
 
3.    Срок за изпълнение: м. Октомври 2015 г. – м. Януари 2016 г.
 
4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.
-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм
-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм
 
5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:
а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
            б/ Предложена цена –                                                       40 %
в/ Срок за изпълнение –                                                    20%
6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.
 
7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.
 
Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  29 септември 2015 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  
 
  1.  Телефон за контакт: 0889 42 55 55