неделя, 12 октомври 2008 г.

Консултативна среща на ръководството и управлението на БЧК

В Актуализираната стратегия на Българския Червен кръст до 2010 г. т.н. “консултативен подход” и прекият диалог между различните структури е посочен като добър инструмент за постигане на координация, синхрон и ефективност за реализиране на целите и приоритетите на организацията. Една от формите за практическо осъществяване на този процес в БЧК е традиционната есенна консултативна среща на ръководните и управленски органи на национално и областно ниво
Срещата бе отк
рита от г-н Христо Григоров – Председател на БЧК, който представи накратко целите на срещата и програмата и направи кратък обзор на ситуацията към настоящия момент от гледна точка на ръководството на организацията. Приветствие към участниците отправи и д-р София Стоименова – генерален директор на БЧК, която, очерта актуалните задачи пред Червения кръст и по-специално пред щатния състав, през призмата на последните концепции и разработки на МФЧК/ЧП, предхождащи създаването на нейната “Стратегия 2020”.
Срещата се състоя в навечерието на официалното честване на 130-годишнината от основаването на БЧК и е изключително важна поради няколко обстоятелства. На първо място, през тази есен и през първата половина на следващата година ще се проведе отчетно-изборна кампания (25 октомври 2008 г.–30 май 2009 г.) поради законови и уставни изисквания и поради изчерпване на мандата на ръководните и контролни органи на различните нива и потребността да се изберат нови органи за ръководство и контрол. Въпреки че това е поредната отчетно-изборна кампания в 130-годишната история на БЧК, за първи път тя ще се провежда в условията на членството на страната ни в Европейския съюз и при съпровождащите го сериозни предизвикателства и промени в социалния, икономическия и духовния живот на нацията. Всичко това бе предпоставка за значителния интерес и внимание на присъстващите към представените от д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК, организационни, процесуални и етични изисквания за провеждане на предстоящата отчетно-изборна кампания.
На второ място, успоредно с поставянето на формалните изисквания за реализация на кампанията и избор на ръководни и контролни органи за следващите четири години, бе важно да се проведе и директен и откровен диалог, свързан с изявата на организацията и съществуващите проблеми и предизвикателства. Споделените от страна на представителите на областните организации факти и казуси, свързани с реализацията на червенокръстките дейности и програми, дават възможност на ръководството и управлението на национално ниво да предприемат адекватни и своевременни действия, за да бъде осигурена благоприятна среда за развитието на организацията и да се фокусират всички ресурси (човешки, материални и финансови) за постигане на желаната стратегическа цел БЧК да запази позициите си и да бъде “добре функциониращо дружество” с водеща роля в хуманитарния сектор в условията на европейското членство.
Особено удачна бе идеята, консултативната среща да се съчетае с провеждането на работна среща на Експертния екип по доброволчество на БЧК (2 октомври 2008 г.), на която бяха уточнени и разпределени задачите на членовете му, във връзка с предстоящата „работа на терен” за оценка на реализацията на областните стратегии за развитие на доброволчеството в 10 областни организации.
През втория ден на срещата участниците присъстваха на официалното откриване на междуобластния склад на БЧК в Добрич.
Базата е изградена съгласно всички съвременни изисквания, върху терен от 4,5 дка и в нея ще се съхранява имущество, предназначено за кризисни ситуации - дрехи, палатки, одеала, предмети за бита, банка за храни и др. Складът ще обслужва населението на Североизточна България, като капацитетът му е разчетен така, че при бедствено положение да може да се оказва незабавна помощ на 3000 души.
В базата са оборудвани учебно-битов корпус, санитарни възли, паркинг за леки и товарни автомобили. При необходимост едно от помещенията е предвидено да се преобразува в полева болница.
БЧК разполага с още три междуобластни склада, съответно в Бургас, Русе и София.