четвъртък, 31 март 2011 г.

Работа на терен

И в последния слънчев мартенски ден доброволците от Клуб 7 Шумен, бяха сред своите връстници в район № 5 и разговаряйки създаваха в тях позитивни нагласи по отношение на превантивни техники на ХИВ/СПИН .

 

 

сряда, 23 март 2011 г.

ФОКУС ГРУПИ

 

          Във връзка с реализацията на проект "Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции", който се реализира с финансовата помощ на Фондация Велукс и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, Зона Европа на  23. 03. 2011 г. в Областния съвет на Българския Червен кръст - Шумен се проведоха дискусии на фокус групи, чиито цели са да се проучат нагласите на обществото по отношение на приемната грижа в България и готовността на хората да станат приемни родители. 

            В дискусиите взеха участие  представители от Отдел „Закрила на детето", социални работници от Областния център по приемна грижа, представители на неправителствени организации, приемни родители, безработни лица, директора на Дирекция БМЧК,  асистента по проект "Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции", доброволци от Българския младежки Червен кръст, служители от ОС на БЧК - Шумен.

 

 

МЛАДЕЖКИ СЪБОРОт 18 до 20 март 2011г в Стара Загора Българския Младежки Червен Кръст  проведе своя редовен отчетно изборен събор. В него взеха участие делегати от младежките клубове от цялата страна. Събранието избра за член на Оперативното Бюро на БМЧК делегата на БМЧК Шумен Адриан Йорданов.Пожелаваме успех на новия член на Оперативното Бюро на Българския Младежки Червен Кръст - Адриан Йорданов, в нелеката мисия на организацията - да помага на уязвимите и слабите в нашето общество.

събота, 19 март 2011 г.

CV-то на доброволеца започва да тежи повече

 

 

Да си доброволец не е демоде

Да си доброволец не е демоде. Много от хората, които пораснаха преди падането на Берлинската стена, трудно разбират това. А често дори не искат да разберат защо един млад човек иска да бъде доброволец.

За съвременните млади хора доброволчеството е възможност – да се срещнат с връстници, да пътуват, да овладяват нови умения, да се чувстват полезни.

„Дадох си сметка, че поколенията са се сменили - разказва Людмила Атанасова от Фондация „Помощ за благотворителността в България”, - когато по време на едно обучение член на скаутската организация каза какъв е техния девиз - „Бъди подготвен”. И никой не се изсмя. За днешните ученици и студенти аналогията с пионерския поздрав „Бъди готов! – Винаги готов!” не съществува. Те не са обремени, техният свят е друг.”

Как се чувстват като доброволци, какво търсят и какво очакват от обществото, споделиха стотината млади хора от България, Македония, Румъния и Великобритания, събрали се на тридневна конференция в София, в първите дни на декември.

Каквито и разлики да имат обществата ни, общото е отличимо - навсякъде младежите искат да помагат, да се чувстват част от общност и едновременно с това - усилията им да бъдат признати и оценени.

За прагматичната страна на доброволчеството младите говорят откровено и без неудобство. Все повече от тях искат да доброволстват в други държави – заради купона, заради ученето на език, за да се пробват как е. Възможност за това дава в най-голяма степен Европейската доброволческа служба – EVS.
И все пак, повечето български младежи са доброволци в родните си градове. Привличат ги екологични и образователни проекти и кампании.

Оказва се, че от младежкото доброволчество има една неочаквана полза - за бизнеса е по-добре да наема хора с доброволчески опит.

В България младежката безработица е 25%. Потокът от млади и образовани хора, напускащи България, ни плаши – около 9 000 души годишно. От друга страна работодателите често искат да наемат хем млади хора, хем образовани, хем с няколко години опит. Високотехнологичните компании, зелените индустрии, социалните професии имат остър глад за хора с нови умения и с различен поглед.

Образователните институции по правило са консервативни и трудно се променят. И затова, с някои малки изключения, те не „произвеждат” качествата и уменията, които пазарът търси. Качествата, които днешният млад човек е добре да притежава, за да успее - у нас, или зад граница.
Доброволстването към нестопанска организация запълва тази ниша. То е златна възможност за един ученик или студент да се научи да общува, да се свързва с други хора, да решава конфликти, да работи в екип, да подготвя кореспонденция, да управлява хора, да разработва и изпълнява проекти, да си изгради трудови навици и да стане отговорен. В зависимост от профила на организацията, доброволците усвояват и съвсем практически професионални умения – на еколози, социални работници, културни мениджъри, преводачи.
Така младите хора добиват опита, който работодателите търсят.

Малко млади хора, обаче, вписват доброволческия си опит в своите биографии. Такива са впечатленията на специалистите Човешки ресурси в големи компании на българския пазар.

”От биографиите, които сме получавали, в не повече от 1,5% се споменава за доброволчество, въпреки че съветваме кандидатите да го вписват – споделя Владислава Раднева, Мениджър Човешки ресурси в Дънди прешъс метълс. - Жалко, защото за нас това би имало значение.”

Младите хора често пропускат факта на своето доброволстване, защото никой не им е подсказал, че това може да даде тежест на CV-то им. Някои имат лошия опит да срещнат подигравки от потенциален работодател. Други обаче са имали късмета да попаднат в компании, управлявани от модерно мислещи хора.

„Компаниите, които развиха социално отговорна политика, ценят доброволчеството - казва Ирена Райчева-Удрева от „Мобилтел” АД. - Ние насърчаваме нашите служители да участват в благотворителни инициативи и самите те да бъдат доброволци.”

HR-специалистите подсещат, че в европейските модели на CV има обособена част за доброволческия опит. Западните университети също оценяват този опит при приема на нови студенти.

За да стане графата „Доброволчески опит” в CV-то по-популярна, е необходимо и неправителствените организациите да стават по-професионални. Доверието на обществото, и на работодателите, в частност, трябва да расте.

Разбира се, за тежестта на биографията има значение колко дълго един млад човек е бил доброволец, какво точно е правил, и много важно – за коя организация е работил. А неправителствените организациите у нас събират различни мнения и оценки, още повече в различни среди.

За организациите, които са публично известни като Червения кръст, Каритас, Организация на българските скаути, ИМКА (българското YMCA), Българско дружество за защита на птиците и други, вероятно ще бъде относително по-лесно да получат общественото доверие и да осигурят „конвертируем” опит за биографиите на своите доброволците и у нас, и в чужбина.
Не бива, обаче, да бъдат подценявани качествата на младите хора, работили безвъзмездно за читалища, дневни центрове за деца, малки местни организации. А и не бива да забравяме, че от доброволеца става добър работник, не само заради неговите умения и опит, а и заради човешките му качества.

Камелия А. Станчева
Фондация „Помощ за благотворителността в България”

 

 

четвъртък, 17 март 2011 г.

работа на терен

     С термина „работа на терен” се означава всяка дейност, насочена директно към целевата група на дадена организация, програма или проект и предполага целенасочен, организиран и непосредствен контакт с представителите на тази целева група в подходяща среда и с подходящи средства. В работата на терен се използва обучението чрез връстници - един изключително гъвкав подход, който може да се прилага в много и различни случаи.

Предлагам Ви моменти от „Работа на терен“ на доброволците от Клуб „7“ при БЧК Шумен.

събота, 12 март 2011 г.

Работна среща за координиране на работата по плана за действие на Българската Y-PEER мрежа на Координаторите на Клубове за обучители на връстници на НПО, подполучатели по Компонент 7

На 10 - 11 март 2011 г. в Национален център по опазване на общественото здраве, ет. 2, зала 63, Младежкият координатор на Y-PEER Шумен България – Адриян Йорданов и Координатора на клуба за обучители Шумен – Пламен Петров взеха участие в Работна среща за координиране на работата по плана за действие на Българската Y-PEER мрежа на Координаторите на Клубове за обучители на връстници на НПО, подполучатели по Компонент 7 и Младежки координатори от Y-PEER България.

Целта на работната среща бе да се подпомогне работата на екипите на Клубовете на обучители на връстници по Компонент 7 в реализацията на Българския Y-PEER план.

В резултат на срещата всички участници се запознаха със същността и начина на работа на Y-PEER мрежата и мястото на България в нея, със сайта на Y-PEER България, неговото предназначение и функциониране и ангажимента на Клубовете за неговото функциониране, с базата данни на Y-PEER и онлайн отчитането на НПО, работещи по К7, също така бе обсъдено както взаимодействието и ролите на координаторите и младежките координатори на клубовете във връзка с изпълнението на Националния план за действие на Y-PEER България за 2011 г., така и реализирането на Националния план за действие на Y-PEER България за 2011 г.