петък, 26 септември 2008 г.

Хранителна Банка Шумен в помощ на възрастните хораВъв връзка с международния ден на възрастните хора 1 октомври, Хранителна Банка Шумен към БЧК Шумен, дарява на възрастните хора от Шумен в лицето на Общински Съвет на съюза на пенсионерите и сдружение "Вдовици и вдовци" шоколади LZ Special на стойност по вече от 60 000лева.
Това стана възможно, благодарение на спомоществователството на госпожа Биляна Георгиева от Нестле България.Другите за нас:

Подслаждат пенсионери с шоколади

24 Часа - 8 стр.

26 септември 2008

По случай 1 октомври -Международния ден на възрастните хора. Дарението за над 60 хил. лв. е на Нестле България. На 19 873 души в надтрудоспособна възраст от Шумен ще се падат по 2 шоколада.

БЧК организира раздаването на LZ Special.

Организацията ще предостави шоколадите за разпределяне на общинския съвет, на Съюза на пенсионерите и на сдружението Вдовци и вдовици.сряда, 24 септември 2008 г.

Интервенционни запаси втори транш - резултати


S BTV za intervencionnite zapasi
Списък на разпределителните пунктове;

община Шумен

община Нови Пазар

община Велики Преслав

община Каспичан

община Върбица

община Каолиново

община Никола Козлево

община Смядово

община Венец

община Хитрино

Общ брой бенефициенти съобразно предоставените списъци; 14 295

Актуализирани 1 332

------------

15 627

Общ брой на крайните бенефициенти, получили хранителни продукти за областта; 13 271

Брой бенефициенти, получили продукти по общини;

община Шумен – 3 253

община Нови Пазар – 952

община Велики Преслав – 1 115

община Каспичан - 787

община Върбица – 1 316

община Каолиново – 1 810

община Никола Козлево – 1 341

община Смядово - 750

община Венец – 1 007

община Хитрино - 940

--------------

13 271

Брой осъществени раздавания на продукти; Брашно – 1 раздаване

Времетраене на раздаването по траншове; 11 август – 10 септември

Количества раздадени продукти по траншове; 1 транш – 54 258кг

2 транш - 52 760кг

------------------------------

107 018кг

Количества остатъчни продукти по траншове и в края на програмата;

1 транш – 2кг

2 транш – 1 500кг

…………

1 502кг

НС на БЧК – 8 640кг

………….

10 142кг

понеделник, 22 септември 2008 г.

По почерка се съди за характера на човека

Специалистите твърдят, че почеркът може да разкаже доста за човека. Например, интровертите имат компактен и акуратен почерк, а екстравертите пишат с едри, обемни букви. Почерк без наклон на буквите свидетелства за това, че човекът има принципни съображения, които се отличават от мнението на околните. Наклонът на буквите надясно говори за изпълнителност, наляво - за негативизъм, за склонност към съпротивление. Прекалено едрите главни букви издават лидерска нагласа на личността.
Графолозите виждат скрит смисъл така също и в топографията на текста. Например, добрите изпълнители така организират писаното, че много рядко пренасят думи. Такива хора едва ли ще проявят творчески подход към работата, но пък никога няма да отстъпят от инструкциите и предписанията. Почеркът може да издаде слабостите на човека, например пристрастие към алкохол и психически заболявания. Хора с отклонения от нормата, като правило, пишат със "скачащи букви" с различни размери. Техният почерк се разчита трудно и често пъти е изпъстрен със завъртулки.
Личният подпис също може да разкаже много за човека, твърдят специалистите графолози. Стегнат, сбит подпис, който се разчита трудно, говори, че пред вас със сигурност не стои лидер. Подпис, който постепенно се вдига нагоре, свидетелства за човек оптимист, с енергичен характер. При неуверените хора подписът се спуска надолу. Хоризонтално разположен подпис имат уравновесените хора. Подпис, който започва с първата буква от името, слагат хора отговорни и мислещи. Всякакви завъртулки говорят за властолюбие и егоцентризъм.

Преди всичко трябва да се знае, че изходно начало при нашите разсъждения ще бъде казаното за линиите:

- Правите линии са свързани с ума, разсъдителността, волята.

- Кривите линии – със сърцето, чувствата, отстъпчивостта и дипломатичността.


- Хоризонталните – с широчината на чувствата, физическия свят.

- Вертикалните – с ума, възхода и духовния свят.


Издържаният във всяко отношение почерк, с равни и прави редове, без отклонение от общоприетите норми за писане, означава уравновесена личност, установено поведение и мироглед.

Важно е първото впечатление от почерка Ако той е без особености, "грамотен", но не се запомня, то и личността не се откроява или не се извисява над мнозинството.


Степента на оригиналност на почерка е свързана със степента на самобитност и неповторимост в характера на дадената личност. За да добием вярна представа за посочените особености, необходимо е писането да става на бял лист, без спомагателни хоризонтални редове. Правите редове означават установено поведение и характер. Възходящите редове (наклонени нагоре редове) - енергичност, деловитост, оптимизъм, подем и стремеж за постигане на определени цели. Колебанията в хоризонталните редове (редът ту слиза надолу, ту се качва нагоре) говорят за колебливи натури, непоследователни в поведението си, с непостоянно настроение. Но тези редове означават и дипломатичност и гъвкава мисъл. Дъгообразните редове са свидетелство за импулсивност, силни чувства, нетърпение, голямо желание и интерес към дадена дей­ност, но само в началото.


Низходящите редове означават понижено самочувствие, липса на енергия и воля, отчаяние, болест и др. Често предвещават нещастие и падение.

Когато буквите в началото на реда са едри, а след това стават дребни и редът добива вид на клин, това означава хитрост и прикритост. Стегнатите и монолитни редове са знак за воля и решителност. Ако човек може да начертае с лекота няколко успоредни линии, това е сигурен белег за устойчивост. Тези линии са белег за разумност.


Букви

Свързаните букви в думите означават свързани мисли, творчески характер и критическо мислене, практичност. Несвързаните букви означават непрактичност, естетическо чувство, въображение, чувство за достойнство, липса на системност, необичайно поведение, интуитивност, липса на практицизъм. Когато буквите са eднакво свързани несвързани то е белег за уравновесеност, равновесие между ума и чувствата.

Ако човек изписва всичките букви, това означава, че той разполага с време и свършва винаги своята работа. Изпуска ли букви, особено крайните, това означава, че бърза, че няма време да свърши работата си, т. е. – нетърпеливост.

Добре затворени букви – о, а, б, в – говорят за човек, който пази тайна и е затворен по природа, който умее да мълчи и да контролира думите си. Отворените, или недобре затворените букви означават откровена личност. Той говори това, което мисли, според степента на отворите. Ако в буквите доминират правите линии, това е израз на сила, прямота, разсъдливост. Кривите линии изразяват чувства, приспособимост, дипломатичност, съобразителност, мекота и чувствителност. Прецизно извитите и елегантни линии значат деликатност и изящество на постъпките. Силно начупените линии и ъгловатостта на буквите означават холеричен нрав, сприхавост, твърдост или неотстъпчивост. Много големите главни букви са признак за високо самочувствие, склонност към самоизтъкване и надценяване. Много голямата главна буква, придружена с украшения и "завъртулки" – тщеславие, себелюбие и въображение. Когато буквите са натруфени или необичайно украсени – хитрост, извратено мислене, психични отклонения.

Острите ъглести букви говорят за човек на мисълта, нервен и пестелив. Кръглите букви издават спокойния и щедър характер. Учителят препоръчва ръкописната буква "д" да се изписва с опашката нагоре, а не надолу, както правят повечето хора. По този начин човек подпомага повдигането си.

Ако първият връх на буквата "м" е по-голям, това означава, че човекът, който я е написал, иска да заповядва. Ако върховете са еднакви, то той зачита другите и техните интереси. Едрият почерк е характерен за свободолюбивите натури, за хората с широта на възгледите, щедри и непокорни, които се противопоставят на външните условия. Дребният почерк обикновено е присъщ на притеснения човек, който се стъписва пред външните трудности. Сгъстените букви говорят за неблагоприятни условия на живот, скъперничество. Силно заострените ъгли – за сприхавост, заоблените върхове – за отстъпчивост и кроткост, кръглите букви – за добро разположение на духа. Буквите извън реда на обикновеното писане показват голяма самоувереност и самонадеяност. Разликата в изписването на буквите, неустановеността и разнообразието в тях е доказателство за голяма непрактичност. Широките обемисти букви са белег на въображение, чувство за красота, известна егоцентричност. Ясният почерк значи стремеж към яснота във всяко отношение. Хармонично съчетаните букви и думи означават ум, воля и култура. Чертите, които предхождат думите –действия, съобразени с вътрешни убеждения. Завъртване на буквите вляво и надолу – егоизъм

Удължените вертикални линии на "р", "у", "д" и др. значат нелогично мислене, несъобразяване с традициите на мислене или поведение, стремеж за самоизява. Късите опашки на същите букви значат – сдържаност, лаконичност и пестеливост във всичко.

Наклон

Наклонът в ляво означава свободна изява на чувствата. Външните условия доминират и субектът е под тяхно влияние. Хора с такъв почерк са податливи на внушение. Колкото буквите са по-изправени, толкова чувствата са по-сдържани. Отвесният (прав) почерк издава пълно господство на разума над чувства­та. Признак на самообладание. Наклонът в дясно означава сдържаност, подтискане на чувствата, скрит нрав, подчинен на интереси и рационални съображения. Почерците с променлив наклон са знак за променлив характер, свидетелство за борба между воля и чувства.


Големина на почерка

От големината на почерка зависи степента на личното достойнство и самочувствие. Едрият почерк е стремеж за проява на личността. Дребният почерк значи пресметливост, голямо вътрешно налягане и трудни условия. Бързият почерк е белег за бърза ориентация, енергична и предприемчива натура. Променлив почерк – неустойчивост, несистемност, афекти.


Натиск

Силен натиск – наличие на воля и сила.

Слаб натиск, леко изписани букви – нерешителна, слабоволева натура, колебливост.

Неравномерен натиск – импулсивност, афектираност, непоследователност в поведението на личност


Нормално четлив почерк – постоянство във възгледите и поведението, толерантност и зачитане на другите, уравновесеност.Накратко за подписа

Подпис, който завършва с отвесна линия – решителност и категоричност на съжденията и поведението в зависимост от перпендикуляра и големината.

Подпис без украса – скромност, култура зависимост от останалите признаци

Вълнистата линия в окончанието на подписа – дипломатичност, емоционалност. Същата линия в края на подписа, но начупена, означава енергия, неотстъпчивост и нервност. Подчертаният подпис – чувство за достойнство, земни стремежи и широта на чувствата.

Като подобрява почерка си, човек може, по обратен път, да въздейства върху себе си, за да се самоусъвършенства.

Колкото по-красив и правилен е почеркът, толкова човек е по-благороден.

Ако искате да знаете какво е състоянието ви още със ставането сутрин, начертайте няколко прави, успоредни линии. Колкото линиите са по-прави, толкова сте по-устойчиви.

Графолозите изучават буквите, техните линии, форми, ъгли и по тях четат характера на човека. Например, по начина на написаната буква "м" графологът определя щедър ли си или не, мек ли си или не, предаваш ли нещата точно или ги изопачаваш, умен ли си или глупав. Може ли само по една буква да се каже толкова много за човека? – Може. В една буква се крият големи подробности за човешкия характер. Това важи само за оня, който работи в тая област...

Някой пише с по-едри, обемисти, широки букви, а друг с тесни, заострени, малки. Първият по характер е разположен, мек, а вторият – сприхав, гневлив.

Буквите трябва да бъдат по възможност по-елипсовидни, но не еднообразни.

Почеркът трябва да е четлив, да не става нужда други да го разчитат.

Трябва да знаете, че почеркът се отразява върху характера на човека.

От данните, интересуващи графолозите особено значение има подписа, тъй като той не се подчинява на правилата на пунктуацията и в него индивидът може да се прояви най-добре и свободно. Не случайно подписът е наречен „втора характеристика” на личността.
Посока на подписа
Тя може да бъде нагоре, надолу или равна. Според това, посоката нагоре говори за оптимизъм, надолу – за песимизъм, а равната посока – за балансирана личност.
Дължина на подписа
Дългият подпис характеризира човека като способен да вниква в работата, усърдно да изпълнява своите задължения. Краткият подпис принадлежи на човек, който няма търпение, който не вниква дълбоко в нещата и природата на работата. Този човек не е способен към монотонна работа, изискваща постоянно внимание.
Начало и край на подписа
Първата половина на подписа е свързана с умствената дейност – по нея се съди за това как човек започва своята работа. В същото време първата половина е свързана с интелектуалната и умствена сфера, докато втората половина се отнася до практическата и физическата дейност и с това как човек завършва своите задължения.
Когато в началото на подписа стоят две или три главни букви, при отсъствие на едри образувания във втората половина, то с увереност можете да твърдите, че този човек отдава предпочитание на умствения труд. Подобни подписи имат ръководителите от различен ранг.
Подписи с минимум заглавни букви в първата част говорят за склонност към професии, свързани с обществената дейност и комуникации.
Когато крупните елементи са във втората част на подписа имаме характер, който е склонен към практическа дейност.
Височина на буквите, главни и малки букви
Когато главните букви в подписа са високи, значително повече от малките, то този човек е капризен в отношенията си с околните. Когато главните букви незначително се отличават от малките, то собственикът на този подпис е скромен човек.
Малките букви характеризират човека като рационален, икономичен, конкретен, а също и способен за концентрация, но твърде малките букви, говорят за егоизъм.
Едрите букви, като при децата, характеризират мечтателност, в някои случаи наивност, непрактичност, излишна доверчивост. В същото време едрите букви говорят за стремеж към независимост и свобода на действие.
Закръглени и остри букви
Добрите, меките и спокойни хора имат закръглени букви, за разлика от нетърпеливите, раздразнителните и резките. Ъгловатите букви също така говорят за стремеж към независимост, склонност към лиделство, честолюбие.
В различни периоди на своите взаимоотношения човек може да проявява различни наклонности. Това също намира отражение в подписа му.
Свързаност на буквите
Когато буквите на подписа са свързани, това говори за последователен, логичен характер. В някои случаи това може да означава консервативност на възгледите или не така бързо възприемане на новото.
Буквите на подписа, между които има умерено количество разстояние говорят за адаптивен характер.
Излишното колечество елементи, свързващи буквите в подписа свидетелстват за непредсказуемост, мечтателност, стремеж към привличане вниманието на околните върху себе си.
Увереност в изписването на буквите
За увереността на човека се съди по увереността, с която той се подписва.
Различни украшения в подписа
Дали човек преувеличава своите качества – това също се разкрива в подписа. В случаите на преувелечение, в подписа се появяват различни завъртулки, лентички и други елементи, които разкриват неизкреността в човека.
У открития човек подписът е прост и скромен.
Но различните украшения не винаги се считат за лош признак. Подобни подписи имат математиците и физиците, хората използващи ума си за логически операции. Подписите им често са „оголени”, което говори за конкретност на мислите. Напротив, когато буквите са свързани една с друга, това е знак за суетност и нелогичност.
Растояние между буквите
Този признак определя щедростта на човека. Може да се узнае в какъв период човек е щедър и в каква сфера – интелектуална или материална. Това зависи от участъка от подписа, в който растоянието между буквите е голямо – в началото или в края.
Подчертавания и зачертавания в подписа
Тези, които подчертават своя подпис са самолюбиви, интересуват се от мнението на околните, характеризират се с голяма обидчивост. Когато линията в подписа е накривена към върха, харата имащи такъв подпис са горди и се стремят към големи постижения.
По дължината на линията в края на подписа може да се съди за степента на възможност на човек да допуска в своята работа околните.
Когато човек зачертава своя подпис, това говори за недоволство от себе си, съмнение, колебание. Такива хора може да страдат от неврози и язва.
Вертикални линии в подписа
Когато в подписа се срещат елементи, напомнящи верникални линии, това се означава като бариера, тормоз на мисленето или действията. При такива елементи е нужно да се обърне внимание в коя част на подписа се намират те. Наличието им в началото са указание за оскъдна фантазия, интелект и творчески наклонности.
Когато вертикалните линии са в средата на подписа, това означава задръжки между идеята и реализирането й. Вертикалите в края на посписа са указания за трудност в завършването на започната работа. На такъв човек е необходим контрол или съответен стимул.
Точка в подписа
Точката се явява положителен признак. Нейното наличие в подписа свидетелктва за дисциплинираност и склонност към завършване на започнатото.
Когато точката е в края на подписа, това говори за стремеж на човека обезателно да завърши започнатата работа, така че това е един от показателите за изпълнителност.
Ако точката е в началото на подписа – това е свидетелство, че човекът се стреми да получи изчерпателна информация, преди да пристъпи към изпълнението на задачата.