НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Една от приоритетните социални групи, с които Българският Червен кръст активно работи в годините на преход, са възрастните хора. Основен проблем за по-голямачаст от тях са нарастващата социална изолация и затрудненият достъп до социални и здравни услуги.

С цел да насърчи активното стареене, Българският Червен кръст насочи своите усилия към разработването на устойчив модел за социално включване на хората от третата възраст. Този модел цели създаването на предпоставки за участие на възрастните хора в живота на общността, както и овластяването им и участието им в процеса на обсъждане и разрешаване на актуални за тях въпроси. В резултат на това, в няколко региона на страната, сред които и нашия, бяха създадени групи от активни възрастни хора, които, в партньорство с други неправителствени организации, лобират за разрешаване на конкретни проблеми пред местните власти.

Българският Червен кръст винаги е изразявал своята готовност и желание да работи за подобряване положението на възрастните хора в България и създаване на необходимите условия за тяхната социална реализация и активно стареене.

В тази връзка на 04.12.2007г. от 9.00 часа в сградата на НС на БЧК – бул. „Джеймс Баучер” №76, зала „София” ще се проведе Национална конференция на тема „Застаряването на населението – предизвикателство за цялото общество”. Тя се организира съвместно с Министерство на труда и социалната политика под патронажа на министър Емилия Масларова.

На този форум са поканени представители от различни държавни структури, НПО, местни власти и посолства на различни европейски държави.

Коментари