ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Всеки е доброволец. Детето, което помага на по-малките си брат или сестра да си напишат домашното, младежът, който дава рамо на свой приятел при организирането на празненство, мъжът, който изчиства снега и по-далеч от собствената си врата, за да може възрастната съседка да излезе от дома си. Доброволчество означава да помогнеш на някого просто защото искаш или пък защото съчувстваш на човека до теб, който се нуждае от тази помощ.
Доброволчеството е универсална категория. Всички религии и култури отдават дължимото на всеки, който е склонен да проявява щедрост, без да търси изгода за себе си, и признават важността на подобни жестове за изграждането на една силна и здрава общност. Доброволчеството е и българска национална черта. Читалищата, изиграли толкова важна роля за възстановяването на българската идентичност и укрепването на българската нация, са създадени с доброволчески усилия и до днес разчитат на приноса на доброволци, за да останат жизнеспособни.
Доброволчеството е от полза както за цялото общество, така и за самия доброволец. То играе важна роля и в икономически, и в социален аспект, тъй като изгражда доверие и взаимност между гражданите, допринасяйки по този начин за сплотеността на цялото общество.
Български Червен кръст Шумен подкрепя усилията на доброволците в Шуменска област чрез редица свои инициативи и програми и най-вече чрез програмата “Хранителна Банка”.
Българският Червен кръст Шумен е доброволна организация, коя­то е част от националното дружество и се ръководи от неговите основни принципи:
неутралност,
хуман­ност,
безпристрастност,
неза­висимост, доброволност,
един­ство
и универсалност.
Чрез своята мрежа от добро­волци в Шуменска област БЧК под­крепя уязвимите хора в бед­ствени и кризисни ситуации.
Посредством програми за обу­чение и дейности в полза на об­ществото допринася за облек­чаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и жи­вота и осигурява уважение към човешката личност..
Основните дейности на Българ­ския червен кръст са:
- Готовност за бедствия
- Първа помощ
- Социално подпомагане
- Здравна просвета
- Кръводаряване
- Водно-спасителна дейност
- Хуманитарно подпомагане
- Фондонабиране
- Връзки с обществеността и издателска дейност
- Финансово-стопанска дейност
- Програми с активното учас­тие на общността
- Организационно развитие
БЧК Шумен е универсална и достъпна за всички организация, обхваща доброволческите дейности в цялото им многообразие и издига в ценност свободната воля, отдадеността на определена кауза, ангажираността и солидарността, които са в основата на доброволчеството.
Доброволчеството има различни проявления. БЧК Шумен съдейства за набирането на доброволци, които оказват техническо съдействие при осъществяването на проекти, но наред с това помага и за привличането на доброволци за овладяване на трудни и кризисни ситуации. Понякога сред доброволците има професионалисти с познания и опит, съизмерими с тези на високоплатените консултанти. Техните усилия често пъти са дори по-ефективни благодарение на позитивния дух и личната съпричастност, които тези хора влагат в работата си.
Доброволчеството има своето място в Шуменска област. В едно така бързо променящо се общество като българското непрекъснато възникват редица потребности, свързани с човека или с природата. Хората са подложени на стрес. Те често нямат време нито за себе си, нито за своите семейства. Но за да може промените да доведат до изграждането на едно здраво и щастливо общество, хората трябва да бъдат ангажирани и да работят заедно за удовлетворяване на нуждите – техните собствени и на останалите. Пазарният принцип обикновено е най-ефективният инструмент за разпределяне на ресурсите и оползотворяване на способностите на хората, но понякога дори той се проваля, а и както казва Адам Смит, пазарът не е достатъчно условие за наличието на едно процъфтяващо общество. Необходимо е и нещо повече и това е хората по своята собствена добра воля да си помагат един на друг, било то чрез малки ежедневни жестове, чрез съвместни инициативи или чрез по-дългосрочен ангажимент.

Коментари