ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

На 20 февруари 2020г Шуменската червенокръстка организация проведе своето редовно годишно отчетно събрание.

През отчетната 2019г., работата на Българския Червен кръст Шумен  беше свързана с постигане на стратегическите цели на организацията, очертани в актуализираната Стратегия на БЧК до 2020г.
 В рамките на отчетния период Областния съвет поетапно реализира главните насоки на своята дейност, а именно:
-        повиши прозрачността на червенокръстката дейност и усъвършенства отчетността  пред обществото;
-        работи за осигуряване на финансова стабилизация на областната организация;
-        усъвършенства в значима степен своя стил и методи на ръководство и работа.
-        Продължи стъпките за все по-широко прилагане и развиване на Електронната база данни на доброволците на БЧК в областната структура
-         Задълбочи работата си в посока  за укрепване на капацитета на организацията пълноценно да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата при бедствия, аварии и катастрофи/кризи на национално и местно ниво и намаляване на последствията от тях.
-        Анализираха се приоритетите и дейността на структурата на областния секретариат  и се набелязаха мерки за тяхната реализация, а също така се предприеха действия за  изпълнение на дадените препоръки от комисията провела комплексна проверка на работата на областната организация съобразно системата и критериите за оценка на областните организации. 

Общински организации
Членове

бр.
Брой население/ % обхват спрямо населението

Дружества

общо


Градове
бр.
Села


1
Шумен
171760
87397
30
25
5
2
Нови пазар
328
16442
6
4
2
3
Каспичан
152
7619
3
1
2
4
Никола Козлево
123
6133
2
-
2
5
Каолиново
251
12537
4
1
3
6
Венец
141
7071
3
-
3
7
Хитрино
130
6510
2
-
2
8
Велики Преслав
253
12644
4
1
3
9
Смядово
124
6206
2
1
1
10
Върбица
208
10407
3
1
2

ВСИЧКО
3470
172966
2%
59
34
25

 Доброволци на областната организация


възраст
Брой
Пол
Вид
БЧК
БМЧК
Мъже
Жени
Дългосрочни
(над 30дни/год.)
Краткосрочни
(до 30 дни/год.)
до 18 г.
   0
92
34
58
88
 4
19 – 35 г.
12
33
9
36
42
 3
36 – 65 г.
112
 0
44
68
97
15
над 65 г.
107
0
19
88
99
  8
367
231
125
106
250
326
30

Средно време, отделено от доброволците  за работа в организацията (часове/година)- общо 356 доброволци 14 981 часа =  42,08 часа средно

         „Топъл обяд”                                                                 10 доброволци  160 часа
         „Приятел до теб ”                                                          10 доброволци     49 часа
        „Евродеск”                                                                           1 доброволец  96 часа
         Хуманитарно подпомагане от ТЧП                             12 доброволци   136 часа
        Коледни пакети за деца в риск                                      10 доброволци    40 часа
          Обучения                                                                       45  доброволци   385часа.
        Фондонабиране, лобиране и застъпничество              86 доброволци  2358 часа              
        Оперативна програма за храни   по ФЕПНЛ             182 доброволци 11756 часа

 Брой на уязвимите хора, обслужвани по отделните програми.
а/  Топъл обяд”                                                                брой          76
б/  Приятел до теб                                                              брой          50
г/  Коледни пакети за деца в риск                                    брой         200
д/ Оперативна програма храни                                        брой    10 618
е/ Хуманитарно подпомогане от ТЧП                            брой          400


Коментари