вторник, 1 юни 2021 г.

ЗАДАНИЕ

 

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.

2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:

 

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т

-       товарен автомобил                       до 5 т.;

 

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.

 

3.    Срок за изпълнение: срокът на оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г.".

 

4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм

 

5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:

а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%

          б/ Предложена цена –                                                       40 %

в/ Срок за изпълнение –                                                    20%

6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.

 

7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.

 

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  21.06.2021 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  

 

     Телефон за контакт: 0889 42 55 55

Няма коментари: