Червенокръстците от Шуменска област си имат ново ръководство

          На 25.02.2013г. от 15.00 часа се проведе редовната сесия на редовното отчетно изборно събрание на областната червенокръстка организация в град Шумен. 
        Събранието бе открито от председателя на Областната организация Доктор Николай Чобанов. Той представи и приветства гостите на събранието:
1.      Г - н Христо Григоров – Председател на БЧК
2.      Доц. Красимир Гигов –  Генерален директор на БЧК
3.      Д-р Славита Джамбазова – зам. Генерален директор на БЧК
      4.      Иванка Петрова –  Кмет на община Смядово
5.   Ивайло Илиев – заместник областен управител Шумен
        След представяне на отчета за дейността на Областната организация за 2009-2013г и отчета на Контролната комисия за работата на организацията отношение по тях взеха:
Ивайло Илиев – заместник областен управител област шумен; Иванка Петрова – кмет на община Смядово; г-жа Маргарита Стойкова – председател на сдружение Вдовици и вдовци;
г-н Кирил Кирилов – командир МАЕ Шумен; г-ца Божидара Васкова – координатор БМЧК Шумен и г-н Христо Григоров – председател на БЧК.
          След тайно гласуване със 33 гласа ЗА и един въздържал се от общо 38 присъстващи за мандат 2013-2016 бяха избрани председател на ОС на БЧК Шумен д-р Николай Чобанов  и Александър Недеков – зам.председател.
           С явно гласуване и с пълно мнозинство за членове на Областният Съвет бяха избрани:
1.      Доктор Живко Железов
2.      Професор Соня Тончева
3.      Валентин Маринов
4.      Геновева Димитрова
5.      Зюбейде Кьосева
6.      Ирина Райкова
7.      Координатор БМЧК
Коментари