ШУМЕНСКАТА ОБЛАСТНА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕТО РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

        На 22.02.2017г. от 14.00 часа се проведе редовната сесия на редовното отчетно изборно събрание на областната червенокръстка организация гр. Шумен. На отчетно изборното присъстваха 39  членове от общо 39, т. е . повече от половината плюс 1  избрани на отчетно-изборните събрания на общинските съвети на БЧК от област Шумен, които съставляват областното общо събрание.             

    Събранието бе открито от председателя на Областната организация Доктор Николай Чобанов. Той представи и приветства гостите на събранието:

1.      Г - н Христо Григоров – Председател на БЧК

2.      Доц. Красимир Гигов –  Генерален директор на БЧК

3.      Живко Жечев – заместник областен управител Шумен

            Председателят предложи и  делегатите единодушно одобриха за председателстващ събранието  -  професор Соня Тончева, доброволец от БЧК Шумен и за протоколчик Ирина Георгиева, специалист Организационно развитие при Областен Съвет на БЧК Шумен.

       Председателстващата професор Соня Тончева предложи и събранието утвърди следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на Областният Съвет на БЧК гр. Шумен за работата на областната организация за 2013-2016 г.

2. Отчет на бюджета за 2016г

2. Отчетен доклад на Областната контролна комисия за 2016г.

3. Избор на председател и заместник председател на ОС на БЧК Шумен

4. Избор на членове на ОС на БЧК Шумен и на ОКК.

5. Избор на делегати за Общо събрание на БЧК.

6. Приемане на насоки за работата на ОС на БЧК Шумен 2017-2020г

7. Приемане ПЛАН за работа на ОбС на БЧК – гр. Шумен през 2017г.

8.  Приемане на бюджета за финансовата  2017 година.

               След представяне на отчета за дейността на Областната организация за 2013-2017г, отчета на бюджета и отчета на Контролната комисия за работата на организацията отношение по тях взеха:  Живко Жечев – заместник областен управител област шумен; г-жа Маргарита Стойкова – председател на сдружение Вдовици и вдовци; г-н Кирил Кирилов – командир МАЕ Шумен; Неждет Мурад - председател на Общински съвет Хитрино и г-н Христо Григоров – председател на БЧК.                  

                След приключване на изказванията Областното общо отчетно изборно събрание на БЧК Шумен  Р  Е  Ш  И :

            Приема отчета за дейността на Областен Съвет на БЧК град Шумен за 2013-2016г. Отчета на бюджета 2016 и Отчетния доклад на Областната контролна комисия за 2016.

          По точка трета след тайно гласуване със 39 гласа ЗА  от общо 39 присъстващи за мандат 2017-2020 бяха избрани председател д-р Николай Чобанов и Александър Недеков – зам.председател.

    По точка четвърта с явно гласуване и с пълно мнозинство за членове на Областният Съвет бяха избрани:

1.      Професор Соня Тончева

2.      Валентин Маринов

3.      Емил Симеонов

4.      Геновева Димитрова

5.      Зюбейде Кьосева

6.      Милко Йоргов

7.      Координатор БМЧК

 

За членове на Областната контролна комисия бяха избрани:

1.      Юлия Димитрова Цветкова

2.      Десислава Топалова

3.      Бейзат Яхя

 

                По точка пета с явно гласуване и с пълно мнозинство за делегати на Общото събрание на БЧК бяха избрани:

          1. д-р Николай Стефанов Чобанов

          2. Александър Николов Недеков

               и за подгласник: професор Соня Колева Тончева

               По точка шеста, седма и осма от дневния ред след тяхното представяне на вниманието на делегатите, областното събрание единодушно чрез гласуване реши:        Приема насоките за работа на Шуменската областна организация за 2017-2020г, плана и бюджета за 2017г.

             Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Коментари