ЗАДАНИЕ

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се на ул. Индустриална 23 А /ДИАВЕНА ООД/ в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.
2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:
 
-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;
-       товарен автомобил до 5 т.;
 
Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.
 
3.    Срок за изпълнение: м. Октомври 2015 г. – м. Януари 2016 г.
 
4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.
-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм
-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм
 
5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:
а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
            б/ Предложена цена –                                                       40 %
в/ Срок за изпълнение –                                                    20%
6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.
 
7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.
 
Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  29 септември 2015 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  
 
  1.  Телефон за контакт: 0889 42 55 55 

Коментари